งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า

งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา เป็นหน่วยงานจัดบริการสำหรับนักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่า ของมหาวิทยาลัย โดยให้บริการนักศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาตามอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติ ซื่อสัตย์ อดทน พร้อมพัฒนาตน” สู่การเป็น “ศิษย์เก่า” ที่มีคุณภาพตอบสนองชุมชนท้องถิ่น และประเทศชาติ โดยแบ่งเป็น 4 หน่วย ดังนี้

1.หน่วยแนะแนวอาชีพและให้คำปรึกษา

2.หน่วยทุนการศึกษา

3.หน่วยบริการสุขภาพ

4.หน่วยศิษย์เก่าสัมพันธ์