งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา

งานกิจกรรมนักศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนานักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีขึ้น เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ในการที่จะอยู่ในสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุข พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาด้วยกันในการทำงานร่วมกัน และร่วมกับผู้อื่น ส่งเสริมให้นักศึกษาได้นำความรู้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการทำกิจกรรมนักศึกษา ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม และเตรียมนักศึกษาให้พร้อมที่จะไปประกอบวิชาชีพและดำเนินชีวิตในสังคมต่อไป โดยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนานักศึกษาใน 4 หัวข้อ ดังนี้

1. พัฒนานักศึกษาให้มีวินัยและคุณธรรม

2. พัฒนานักศึกษาให้มีความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

3. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการทำงาน

4. พัฒนานักศึกษาให้มีจิตสาธารณะ

นอกจากกิจกรรมทางด้านวิชาการแล้ว มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษารู้จักคิดและสร้างสรรค์กิจกรรมในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จึงกำหนดให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามทุกคน ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ และเข้าร่วมชมรมนักศึกษา อย่างน้อยคนละ 1 ชมรมต่อปีการศึกษา จึงจะมีสิทธิได้รับใบรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม