งานหอพักนักศึกษา

งานหอพักนักศึกษา แบ่งเป็น  3 หน่วย ได้แก่

  • หน่วยบริหารหอพัก
  • หน่วยบริการนักศึกษา และสื่อประชาสัมพันธ์
  • หน่วยซ่อมบำรุง อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภค

Website : http://tr.psru.ac.th/