บุคลากรงานหอพักนักศึกษา

นางสาวพนาวัน เปรมศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานหอพักนักศึกษา
E-mail : –
เบอร์โทรศัพท์สายใน : –

างสาวรักษิตา ดีอ่ำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : –
เบอร์โทรศัพท์สายใน : –

นางสาวสาวิตรี ดีธงทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : –
เบอร์โทรศัพท์สายใน : –

นางสาวภิญญาพัชญ์ กล้าการค้า
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : –
เบอร์โทรศัพท์สายใน : –

 

นางสาวปาลิตา คุ้มจุ้ย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : –
เบอร์โทรศัพท์สายใน : –

นางหนึ่งฤทัย หัวสี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : –
เบอร์โทรศัพท์สายใน : –

นางสาวจีระวรรณ น่วมไทย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : –
เบอร์โทรศัพท์สายใน :