งานส่งเสริมและพัฒนากีฬา

                                     งานส่งเสริมและพัฒนากีฬา เห็นความสำคัญอย่างยิ่งในการบริการด้านสุขภาพและพลานามัย ทางด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ แก่นักศึกษาและบุคลากรให้มีร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ จึงได้จัดหาอุปกรณ์ สถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการออกลังกายให้แก่นักศึกษาและบุคลากรที่มีความสนใจในการดูแลสุขภาพ