บุคลากรงานส่งเสริมและพัฒนากีฬา

นายอนิรุทธ์ ชัยเสวก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนากีฬา
E-mail :anirutnakrub@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์สายใน : –

นายรัชเดช ประภาสโนบล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
E-mail :anirutnakrub@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9672

นางสาวมัณทนา เป็งยาวงค์
นักวิชาการศึกษา
E-mail : Manthana.p@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9672

นายบุญเตียง จันทาศรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : bunteang.c@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9674

นางสาวลูกศร อ่อนบำรุง
ช่างเทคนิค
E-mail : Peemaizeza1@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9674