บุคลากรงานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า

 

นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์ประสิทธิ์
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพชำนาญการ
หัวหน้างานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า
E-mail : siriluk@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9606

นายปองภพ ด้วงน้อย
นักวิชาการศึกษา
E-mail : –
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9801

นางสาววันวิสาข์ สรรพรอด
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
E-mail : wanwii@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9602

นางสาวภาวิณี สงวนรัตน์
นักวิชาการศึกษา
E-mail : poifay@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9602


นางสาวภัทรวรรณ ประสพผล
นักวิชาการศึกษา
E-mail : patarawan@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9602