งานบริหารทั่วไป

                                                         

งานบริหารทั่วไป  เป็นส่วนงานในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล ซึ่งประกอบไปด้วย 4 หน่วย ดังนี้

  • หน่วยธุรการและสารบรรณ
  • หน่วยนโยบาย แผนงานและงบประมาณ
  • หน่วยการเงิน พัสดุและครุภัณฑ์
  • หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา
เอกสารงบประมาณ