บุคลากรงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา

นายกฤษณะ คำดีตัน
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา
E-mail : krisana.ku@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9603

นางสาวอารีย์ วงเขียว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
E-mail : arm_aree@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9618

นางสาวขนิษฐา อิ่มสุวรรณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
E-mail : khanitta@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9603

นางวันทนา แดงเรือง
นักวิชาการศึกษาพิเศษ
E-mail :-
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9603

นางวชิรญาณ์ ภูู่เจริญ
นักวิชาการศึกษาพิเศษ
E-mail : –
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9603

นางสาวศิริพร แก้วเบี่ยง
นักวิชาการศึกษาพิเศษ
E-mail :-
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9603

ว่าที่ ร.ต. วรวิช นาเคน
นักวิชาการศึกษา
E-mail :-
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9603