บุคลากรงานบริหารทั่วไป

นางลักขณา ไม้กร่าง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
E-mail : jeabjung_1@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9605

นางสาวศิวาพร ไตรถวิลละ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : siwaporn@psru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9605

 

นางพนิดา ดวงสมร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : panipa2507@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์สายใน : 9601