คณะกรรมการสโมสรพนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา

นางสาวพนาวัน  เปรมศรี
นายกสโมสร
นายขันแก้ว  สมบูรณ์
ที่ปรึกษาสโมสร
 นายสุรินทร์  วิจิตรพงษา
ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร
ว่าที่ ร.ต. ดร.บัญชา สำรวยรื่น
ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรม
 นางสาววรกมล  นาชอน
อุปนายกสโมสร
นายณัฐชานนท์  ดอนเขียวไพร
อุปนายกสโมสรฝ่ายการแสดงและสันทนาการ
นายจักรกฤษณ์  ท้ศนา
อุปนายกฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์
นางสาวสำเนียง  นุ่มนิ่ม
กรรมการฝ่ายเหรัญญิก
นางสาวสาวิตรี  ดีดน้อย
กรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวรักษิตา  ดีอ่ำ
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายการเงินและบัญชี
นางสาวสนิสา  รุ่งเรือง
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายการเงินและบัญชี
นางพรรณภัทรา  กองจันทร์
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายการเงินและบัญชี
 นางสาวชลธิชา  คล้ายสอน
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายพรชัย  บุญยก
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายอรรถพงษ์  สุดแก้ว
กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายอติโรจน์  บัวทับ
กรรมการฝ่ายการแสดงและสันทนาการ
นางสาวสิริลักษณ์  วงศ์ประสิทธิ์
กรรมการฝ่ายวางแผนและประเมินผล
นางชัชฎาพันธ์  อยู่เพชร
กรรมการฝ่ายวางแผนและประเมินผล
นายรุ่งโรจน์  ฝ้ายเยื่อ
กรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
 ว่าที่ร.ต.หญิง นาตยา  แก้วอ้น
กรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
นายสุชิน  เขียวเนตร
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายสันติราช  อยู่เพชร
กรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 นางสาววันเพ็ญ  ตรงต่อกิจ
กรรมการฝ่ายปฏิคม
นายรังสรรค์  มณฑา
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสถานที่
นางดาวเรือง ม่วงมัน
กรรมการฝ่ายสวัสดิการและสถานที่
นายบัญญัติ  นาคทอง
กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ
นายวรพล  สังข์กลิ่น
กรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ
นางสาวภิญญาพัชญ์  กล้าการค้า
กรรมการฝ่ายประสานงาน
 นางสาวนุชจรี  สีขุ่ย
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
นายทนงศักดิ์  แสงสว่างวัฒนะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ