ติดต่อสอบถาม

สโมสรสรพนักงาน-เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา

เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล  อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5526-7000 โทรสาร 0-5526-7058
website: http://psc.psru.ac.th
e-Mail: psc@.psru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/psc.psru