มาตรการการบริหารงาน

มาตรการการบริหารงาน

คู่มือการมาตรการการบริหารงาน

Read More

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงาน

Read More

คู่มือการประเมินประจำปี 2566

คู่มือการประเมินประจำปี 2566

คู่มือการประเมินประจำปี 2566

Read More

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Read More

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงาน มรพส. ประจำปี 2566

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงาน มรพส. ประจำปี 2565

O1 โครงสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีการแสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ของหน่วยงานโดยแสดงที่ตั้งตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงายภายใน เช่น คณะ สำนัก สถาบัน กอง เป็นต้น การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม บนเว็บไซต์หลัก ของมหาวิทยาลัย https://www.psru.ac.th/ โดยเข้าถึงข้อมูลได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย โครงสร้างมหาวิทยาลัยและการแบ่งส่วนราชการ (การแบ่งส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) http://202.29.80.18/website2016/about_psru_menu8.php ดังรูป

O2 ข้อมูลผู้บริหาร
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงข้อมูลผู้บริหารและ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน ได้แก่ ข้อมูลผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารสูงสุด คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยแสดงข้อมูล ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อ ในปี พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยฯ ได้เพิ่มข้อมูลเข้าถึงเพิ่มเติม คือเบอร์โทรศัพท์ส่วนบุคคล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ โดยเข้าถึงข้อมูลได้ที่เมนู ผู้บริหาร เมนูย่อย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย /คณะกรรมการมหาวิทยาลัย ดังรูป https://www.psru.ac.th/board_psru/ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย https://www.psru.ac.th/board_2565/ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

O3 อำนาจหน้าที่
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดและเผยแพร่ข้อมูลไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย https://www.psru.ac.th/ โดยเข้าถึงข้อมูลได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย อำนาจหน้าที่ ดังรูป http://202.29.80.18/psru_file/act.pdf พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 http://202.29.80.18/psru_file/order_work2563.pdf คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่องมอบอำนาจฯ

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการเผยแพร่ ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2565 – 2569 ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลัก ของมหาวิทยาลัยโดยเข้าถึงข้อมูลได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนู ยุทธศาสตร์ และเมนูย่อย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2569 ดังรูป https://www.psru.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/IDT_245_2565.pdf แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2569 https://plan.psru.ac.th/?wpdmpro=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2-2&fbclid=IwAR3oWcopULNamAzbQUT6702hmURKfjWx4297sSD_urj5G40kMZLhb8vbGIc

O5 ข้อมูลการติดต่อ
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงข้อมูลการติดต่อ ของหน่วยงาน ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และแผนที่ตั้งหน่วยงาน ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลัก ของมหาวิทยาลัย https://www.psru.ac.th/ โดยเข้าถึงข้อมูลได้ที่เมนู ติดต่อสอบถาม https://www.psru.ac.th/contact_psru/ ดังรูป

O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการเผยแพร่ข้อกฎหมาย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เช่น พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง เป็นต้น ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย โดยจะมีการเผยแพร่กฎหมายต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ https://www.psru.ac.th/ โดยเข้าถึงข้อมูลได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง http://council.psru.ac.th/statute.html ดังรูป

O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ http://www.psru.ac.th โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 ซึ่งได้แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
1) ด้านการผลิตบัณฑิต https://reg.psru.ac.th/reg2018/
2) ด้านการวิจัย https://research.psru.ac.th/home.php
3) ด้านการบริการวิชาการ https://research.psru.ac.th/home.php
4) ด้านศิลปะและวัฒนธรรม https://www.aco-psru.com/index23.php
5) ด้านการผลิตและพัฒนาครู http://edu.psru.ac.th/v2016/index1.php
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในด้านการบริหารจัดการ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต่าง ๆ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา ผู้ปกครอง ประชาชน ผู้เข้ามารับบริการต่าง ๆ ได้รับรู้และสามารถแสดงความคิดเห็นได้ ซึ่งปรากฏข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ http://www.psru.ac.th/ ดังนี้

O8 Q&A
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการจัดทำเมนู ถาม – ตอบ และ https://www.facebook.com/pr.psru มีการเผยแพร่ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของ มหาวิทยาลัยฯโดยผู้รับบริการสามารถเข้ามาตั้งคำถามหรือส่งข้อความสอบถามข้อมูล ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเข้ามาตอบข้อมูลดังกล่าว สามารถเข้าได้ที่เมนู ถาม – ตอบ https://www.psru.ac.th/webboard/ และ https://www.facebook.com/pr.psru ดังรูป

O9 Social Network
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการจัดทำสื่อออนไลน์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ผ่านสื่อออนไลน์ สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เช่น Facebook , Twitter , You tube มีการเผยแพร่ไว้ที่หน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยโดยสามารถเข้าได้ที่ http://www.psru.ac.th/ ดังรูป

O10 แผนดำเนินงานประจำปี
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการเผยแพร่ข้อมูล แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดของแผนฯ เกี่ยวกับโครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้และระยะเวลาในการดำเนินการโดยมีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และเมนูย่อย ยุทธศาสตร์ และเมนูแผนปฏิบัติราชการ
https://plan.psru.ac.th/?wpdmpro=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3-2&fbclid=IwAR3vMwGvfTUBK0THNwJk077GPk-AqaUzwVSsiP4O8lOKV6X4DUp8I2TrjHc
และแผนปฏิบัติการ https://plan.psru.ac.th/?wpdmpro=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5&fbclid=IwAR3yRqfRPvwJRI8NC57aANvDTiq1Cx-mbokjXSu0zP31D6vEj_OunppA5FY ดังรูป

O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ http://www.psru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการเผยแพร่ความก้าวหน้าตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย ยุทธศาสตร์ และเมนู แผนปฏิบัติราชการ หัวข้อเมนูย่อย สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
https://plan.psru.ac.th/?p=1366&fbclid=IwAR0pq2QpClqc4ltfP2h86xhdu3SfMSZgkJk2gIDAsr_W6oHr4H0tmEbq9lU
และหน่วยงานได้มีการติดตามและรายงานผลความก้าวหน้าเป็นระยะ
https://plan.psru.ac.th/?page_id=1428 ดังรูป

O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการเผยแพร่ข้อมูล แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วยผลการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และเมนูย่อย ยุทธศาสตร์ และเมนูแผนปฏิบัตราชการ เมนูย่อย รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564
https://plan.psru.ac.th/?wpdmpro=%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%94%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%95-2
เมนูแผนปฏิบัติการ เมนูย่อย รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
https://plan.psru.ac.th/?wpdmpro=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80&fbclid=IwAR3Jw9DSVNlVbgyEizikdv_c1oXNG-ivpqEb3jjhP0EqJrNqx91q3yxTzag ดังรูป

O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการเผยแพร่ข้อมูล แสดงคู่มือการปฏิบัติงานหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานได้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ http://www.psru.ac.th/ โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู คู่มือการปฏิบัติงาน http://202.29.80.18/website2016/psru_file/index_manual.php ดังรูป

O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงคู่มือหรือ แนวทางการปฏิบัติงานที่ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลรายละเอียดการ ปฏิบัติในการขอรับบริการโดยหน่วยงานได้เผยแพร่ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ http://www.psru.ac.th/website2016 โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู การให้บริการ http://202.29.80.18/website2016/psru_file/index_service.php ดังรูป

O15 ข้อมูลสถิติการให้บริการ
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการเผยแพร่ข้อมูล สถิติการให้บริการของหน่วยงานโดยมีสถิติข้อมูลที่ครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู https://www.psru.ac.th/ ไปที่เมนูการให้บริการ http://202.29.80.18/website2016/psru_file/index_service.php และไปที่เมนูย่อยข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ https://reg.psru.ac.th/reg2018/home_officer.php ดังรูป

O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ http://202.29.80.18/website2016/psru_file/index_service.php โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู การให้บริการ
https://plan.psru.ac.th/?wpdmpro=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1 ดังรูป

O17 E-Service
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงช่องทาง การให้บริการข้อมูลที่บุคคลภายนอกหรือผู้รับบริการสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมาที่หน่วยงานสามารถรับบริการได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดทำช่องทางไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ http://www.psru.ac.th โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู การให้บริการ http://202.29.80.18/website2016/psru_file/index_service.php และเมนู E-Service https://reg.psru.ac.th/reg2018/student.php ดังรูป

O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และเมนู ยุทธศาสตร์ และ เมนูแผนปฏิบัติการ
https://plan.psru.ac.th/?wpdmpro=%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5&fbclid=IwAR3yRqfRPvwJRI8NC57aANvDTiq1Cx-mbokjXSu0zP31D6vEj_OunppA5FY ดังรูป

O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมานประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย และเมนู ยุทธศาสตร์ และ เมนูแผนปฏิบัติการ และเมนูย่อย รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
https://plan.psru.ac.th/?p=1366&fbclid=IwAR15oyesJPu4Qjp925yNiSawM7nEtohh4DSzltEQvTRyv8qmRvRSJrdmg50 และเมนูสรุปผลรายงานผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
https://plan.psru.ac.th/?page_id=1428 ดังรูป

<
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงผลการดำเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด เช่น ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผมสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัยฯ โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนู ยุทธศาสตร์ และเมนูแผนปฏิบัติการ และเมนูย่อย รายงานการผลการดำเนินงานประจำปี 2564
https://plan.psru.ac.th/?wpdmpro=%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80&fbclid=IwAR3Jw9DSVNlVbgyEizikdv_c1oXNG-ivpqEb3jjhP0EqJrNqx91q3yxTzag ดังรูป

O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงแผนการจัดซื้อ จัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู หน่วยงาน เมนู สำนักงานอธิการบดี เมนูย่อย โครงการจัดตั้งกองคลัง http://finance.psru.ac.th/ และหัวข้อแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี http://finance.psru.ac.th/index.php/2020/06/03/plan2363/ ดังรูป

O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงประกาศตาม ที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น โดยสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน http://www.psru.ac.th/ เมนู ข่าวประกวดราคา และที่หัวข่าวประกาศของโครงการจัดตั้งกองคลัง http://finance.psru.ac.th/ ดังรูป

O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่จะซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อ หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น เป็นการรายงานแบบรายงานเดือน ของปีงบประมาณ 2565 โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู หน่วยงาน เมนู สำนักงานอธิการบดี และเมนูย่อย โครงการจัดตั้งกองคลัง http://finance.psru.ac.th/ หัวข้อสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง http://finance.psru.ac.th/index.php/2020/06/10/budget_rerport2562/ ดังรูป

O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู หน่วยงาน เมนู สำนักงานอธิการบดี และเมนูย่อย โครงการจัดตั้งกองคลัง https://finance.psru.ac.th/ หัวข้อรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง http://finance.psru.ac.th/index.php/2020/06/11/gf_report_all ดังรูป

O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู หน่วยงาน เมนู สำนักงานอธิการบดี และเมนูย่อย กองบริหารงานบุคคล http://personnel.psru.ac.th/ และเมนูแผนพัฒนาบุคลากร http://personnel.psru.ac.th/planper/Plan.pdf?fbclid=IwAR2mwBlUrXJfE0K0XumQ4gC-YX2Nta-RTuudOuUtJwIaU58WsxaeCrObfkw ดังรูป

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงการดำเนินงานตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามาภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากรการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ และการแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงา การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู หน่วยงาน เมนู สำนักงานอธิการบดี และเมนูย่อย กองบริหารงานบุคคล http://personnel.psru.ac.th/index.php ดังนี้

26.1 แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2563 – 2566
http://personnel.psru.ac.th/planper/Plan.pdf?fbclid=IwAR2mwBlUrXJfE0K0XumQ4gC-YX2Nta-RTuudOuUtJwIaU58WsxaeCrObfkw
26.2 โครงสร้างหน่วยงาน
http://personnel.psru.ac.th/65-68.php?fbclid=IwAR07FsiYT2S0H-GOeyNLTsfjPmsvcez5KrV7qBGFN1fH8yrUMIip11e0H_o
26.3 คู่มือการสรรหาบุคลากร
http://personnel.psru.ac.th/news/11222.pdf?fbclid=IwAR2_dblQkPjmBvawhVZB_hTpwAOkV7lftL7wdA549Kmps3UJvJIwiKm0k0w
26.4 คู่มือการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
http://personnel.psru.ac.th/form/all.pdf
26.4 ผลการสรรหาบุคลากรสายวิชาการ
https://imis.psru.ac.th/recuitment/document/doc_3_20220131105105.pdf
26.5 ผลการสรรหาบุคลากรสายสนับสนุน
https://imis.psru.ac.th/recuitment/document/doc_3_20211217143224.pdf
26.6 ผลการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
http://personnel.psru.ac.th/form/20220419163331416.pdf
26.7 เส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน
http://personnel.psru.ac.th/skill/PDF_1.pdf
http://personnel.psru.ac.th/skill/PDF_2.pdf
http://personnel.psru.ac.th/skill/KOOMUE__green.pdf
26.8 ผลการกำกับติดตามแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ในปี พ.ศ. 2565
http://personnel.psru.ac.th/form/11.pdf
26.9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
http://personnel.psru.ac.th/eofficer/002.pdf
26.10 ตารางการจัดโครงการต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
http://personnel.psru.ac.th/form/26.10.pdf แสดงช่องทางการเข้าถึง ดังรูปภาพ

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี 2564 เช่น การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ เป็นต้น โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู หน่วยงาน เมนู สำนักงานอธิการบดี และเมนูย่อย กองบริหารงานบุคคล http://personnel.psru.ac.th/index.php ดังนี้

27.1 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
http://personnel.psru.ac.th/news/11222.pdf?fbclid=IwAR2_dblQkPjmBvawhVZB_hTpwAOkV7lftL7wdA549Kmps3UJvJIwiKm0k0w
27.2 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
http://jobs.psru.ac.th/show_by_type.php?year=2563&type=3&fbclid=IwAR0EcQ7Wbc-D8M0lUfVEnvjmWTnZfkDXb0aQuZMtAzbunwmpxNDnd_kCf2w
27.3 การพัฒนาบุคลากร
http://personnel.psru.ac.th/form/O26_-_10.pdf
http://personnel.psru.ac.th/form/11.pdf
27.4 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
http://personnel.psru.ac.th/eofficer/20160817092951593.pdf
27.5 การสร้างขวัญกำลังใจ
http://personnel.psru.ac.th/news/1212.pdf

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี โดยแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น โดยสามารถเข้าได้ที่เมนู หน่วยงาน เมนู สำนักงานอธิการบดี และเมนูย่อย กองบริหารงานบุคคล http://personnel.psru.ac.th/index.php และแสดงข้อมูลการรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี http://personnel.psru.ac.th/form/13.pdf?fbclid=IwAR2BSc8f9nUSHxC7YyoKpV5B-QEkPqI7xZo3lFBWoqWA9jzElw4sY36ySxE ดังรูป

O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินงานต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอน หรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น โดยสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย https://www.psru.ac.th เมนู กำนันพิบูล https://imis.psru.ac.th/appeal/appeal_add.php ดังรูป

O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงช่องทาง ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางออนไลน์ โดยแยกออกจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย https://www.psru.ac.th เมนู กำนันพิบูล https://imis.psru.ac.th/appeal/appeal_add.php ดังรูป

O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หน่วยงานที่รับผิดชอบได้ มีการแสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยได้มีการรายงานผลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนต่ออธิการบดีและเผยแพร่ให้ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียรับรู้รับทราบผลการดำเนินงาน โดยสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัยฯ https://www.psru.ac.th เมนู กำนันพิบูล https://imis.psru.ac.th/appeal/appeal_add.php และ http://personnel.psru.ac.th/news/O31.pdf ดังรูป

O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการจัดทำช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย http://www.psru.ac.th

1. ช่องทาง web board https://www.psru.ac.th/webboard/
2. ช่องทาง Fan page มหาวิทยาลัยฯ https://web.facebook.com/pr.psru/
3. ช่องแชท บนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ
และสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของแต่ละหน่วยงาน ดังนี้
3. สายตรงคณบดีคณะครุศาสตร์ http://edu.psru.ac.th/v2016/todean.php
4. สายตรงคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี https://forms.gle/dHzRy5ffZx8YJZLB7
5. สายตรงคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ http://huso.psru.ac.th/2017/index.php/component/content/article?id=228
6. สายตรงคณบดีคณะวิทยาการจัดการ http://ms.psru.ac.th/?page_id=326
7. สายตรงคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร http://202.29.80.44/newweb/toDean.php
8. สายตรงคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0rjxzgyQvtJmdty5qTf2axR1U7mKrbHnZRyuIPj82dDUyjA/viewform
9. สายตรงคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น http://clmd.psru.ac.th/contact_dean_clmd/
10. สายตรงคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล http://nurse.psru.ac.th/?page_id=1202

O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น โดยสามารถเข้าได้ ที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย https://www.psru.ac.th/ มาตรการการบริหารงาน http://202.29.80.18/website2016/psru_file/index_measure.php หัวข้อ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ดังรูป

O34 นโยบายไม่รับของขวัญ (NO Gift Policy)
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีการแสดงนโยบายด้าน การไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) อย่างชัดเจน โดย ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีการแสดงนโยบายและเจตนารมณ์ งดรับ งดให้ ของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่ และให้บุคลากรทุกระดับถือปฏิบัติร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรไม่ให้ทนต่อการทุจริตด้วย โดยสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย https://www.psru.ac.th เมนู มาตรการการบริหารงาน http://202.29.80.18/website2016/psru_file/index_measure.php และจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต https://www.youtube.com/watch?v=SID38NQVMPU ดังรูป

O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล ได้มีการแสดงผลการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน โดยเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย https://www.psru.ac.th เมนู มาตรการการบริหารงาน http://202.29.80.18/website2016/psru_file/index_measure.php ดังรูป

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีการแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น โดยสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย https://www.psru.ac.th เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565 http://personnel.psru.ac.th/news/O36-1.pdf?fbclid=IwAR3qlURAcpveDDunIXuGJtPvb7rzLiINHEKZbmABI_gdPA8pqIDobhY9eg4 ดังรูป

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีการผลการดำเนินงาน หรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นต้น โดยสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย http://www.psru.ac.th เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต http://personnel.psru.ac.th/news/final.pdf?fbclid=IwAR01GlSBoBQdvL89_zLQuvzYAII28BZ84dxFHt682aEDxuhmTJxqbvHq96o ดังรูป
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยได้มีการแสดงผลการดำเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต เป็นต้น โดยสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย http://www.psru.ac.th เมนูมาตรการการบริหารงาน http://202.29.80.18/website2016/psru_file/index_measure.php ดังรูป
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีการแสดงแผนปฏิบัติการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ ที่ดำเนินการในปี พ.ศ. 2565 เป็นต้น โดยสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย http://www.psru.ac.th เมนูเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต http://audit.psru.ac.th/file/prevent/9.pdf ดังรูป

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีการแสดงความก้าวหน้า ในการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต เช่น ความก้าวหน้าในการดำเนินการแต่ละโครงการ / กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ดำเนินการเป็นต้น โดยสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์ หลักของมหาวิทยาลัย http://www.psru.ac.th เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเมนูย่อยรายงานการกำกับติดตามรอบ 6 เดือน https://www.psru.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/13.pdf ดังรูป

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีการแสดงผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 โดยมีข้อมูล เช่น สรุปผลการดำเนินการโครงการ หรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น โดยสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย http://www.psru.ac.th เมนู เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เมนูย่อย แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเมนูย่อย รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 https://www.psru.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/11.pdf ดังรูป

O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีการแสดงการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้ นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น โดยสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย http://www.psru.ac.th เมนู มาตรการบริหารงาน http://202.29.80.18/website2016/psru_file/index_measure.php และเมนูย่อยการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร http://1.179.213.127/~audit/file/transparency/4.pdf

O43 การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การเข้าถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีการแสดงผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เป็นต้น โดยสามารถเข้าได้ที่เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย https://www.psru.ac.th เมนูมาตรการการบริหารงาน http://202.29.80.18/website2016/psru_file/index_measure.php หัวข้อ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน http://202.29.80.46/~oit/wp-content/uploads/2022/04/o43.pdf ดังรูป