วิทยาลัยการพยาบาล ขอแสดงความยินดี

นางสาวลัดดาวรรณ   ชื่นแจ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาพยาบาลศาสตรบัณฑิตได้รับพิจารณาคัดเลือก ได้รับจากทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง (ทุนต่อเนื่อง) เทอมละ 20,000 บาท

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

shares