การพัฒนาข้อสอบรายวิชาทางการพยาบาล
บนความร่วมมือเชิงเครือข่าย

เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. นำโดย อาจารย์พิมพ์รดา  ธรรมัภักดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์กวินวรา  นาวินประเสริฐ อาจารย์ศรันย์ ปองนิมิตรพร และอาจารย์ศิลปชัย ฝั้นพะยอม เข้าร่วมอบรม “การพัฒนาข้อสอบรายวิชาทางการพยาบาลบนความร่วมมือเชิงเครือข่าย” ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อร่วมกันเสริมเครือข่ายและผลิตข้อสอบ สำหรับเตรียมความพร้อมสอบใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและผดุงครรภ์ให้แก่นักศึกษาในเครือข่าย  โดยมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นเจ้าภาพการดำเนินการอบรมในครั้งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

shares