ลงนาม MOU
ด้านสุขภาพของประชาชนชาว
ตำบลพลายชุมพล

วันนี้ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลพลายชุมพล วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม นำการขับเคลื่อนประสานพลังทำข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลตำบลพลายชุมพล ในการสร้างชุมชนต้นแบบด้านการจัดการชุมชนสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุการ สร้างห้องเรียนชุมชนสำหรับการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ ตลอดจนการสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพด้วยการวิจัย เขียนตำรา บริการวิชาการ สัมมนา ประชุมวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการอื่น โดย อาจารย์ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ รักษาราชการแทนคณบดี เป็นผู้ลงนามลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลตำบลพลายชุมพล นายสมพงษ์ โพธ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพลลงนาม ร่วมกับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลายชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลายชุมพล เจ้าอาวาสวัดตูม กำนันตำบลพลายชุมพล ร่วมลงนาม MOU โดยในปีแรกเน้นการพัฒนานำร่องในหมู่บ้านวัดตาลเป็นต้นแบบแล้วจึงขยายผลให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ตำบลพลายชุมพลต่อไป

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

shares