แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
(แนะแนวสัญจร) วันที่ 3

วันนี้ 21 พ.ย. 62 วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. บริการแนะแนวการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนต่างๆอำเภอเมืองพิษณุโลก และ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตราบัณฑิต และแนะแนวการศึกษา
ต่อระดับอุดมศึกษาให้นักเรียนได้รับข้อมูลทางการศึกษาที่ถูกต้องและสามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

shares