แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
(แนะแนวสัญจร)

วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ได้ดำเนินการจัดโครงการแนะแนวการศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรพยาบาลศาสตราบัณฑิต และแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในแก่นักเรียนโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยดำเนินการในรูปแบบใช้สื่อประชาสัมพันธ์ การบรรยายให้ความรู้ นำเสนอข้อมูลทางการศึกษาจากบุคลากรในวิทยาลัยการพยาบาล ทำให้นักเรียนได้รับข้อมูลทางการศึกษาที่ถูกต้องและสามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ วิทยาลัยการพยาบาลได้ดำเนินการแนะแนวสัญจร ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

shares