“โครงการเสริมความรู้กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์โดยการเรียนกับร่างอาจารย์ใหญ่”

เมื่อวันที่  16 พ.ย.2562 อ.ณัทกวี ศิริรัตน์ ขับเคลื่อนจัดประสบการณ์จริงให้นศ.ได้เรียนรู้กับร่างอาจารย์ใหญ่ โดยมอบให้อ.ดร.ประภาพร เมืองแก้ว อ.ณัฏฌาฑ์ สร้อยเพชร จัด “โครงการเสริมความรู้กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์โดยการเรียนกับร่างอาจารย์ใหญ่” หลังเรียนวิชากายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์เสร็จสิ้น ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้เรียนรู้ ณ Gross Anatomy Laboratory ขอขอบคุณวิทยากรที่จัดกระบวนการเรียนรู้กับร่างอาจารย์ใหญ่ให้นักศึกษาท่านหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ อ.ผศ.พงษ์พิทักษ์ ภูติวัตร์ อ.ผศ.ดร.ณัฐธิยา สกุลศักดิ์ อ.ผศ.รัชนี ชนะสงค์ อ.ดร.รัชนี เที่ยงอยู่ และขอบคุณวิทยากร อาจารย์พิเศษจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ อ.ดร.นภดล เลือดนักรบ ขอขอบคุณผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ ที่สนับสนุนวิทยากรอาจารย์พิเศษ มา ณ โอกาสนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

shares