คณาจารย์พิเศษ

อาจารย์พิเศษประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์วนิดา  จันทร์ศรี

อาจารย์พิเศษประจำหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

 
อาจารย์วรวิทย์  มาแก้ว

อาจารย์พิเศษประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

อาจารย์สิทธิโชค เชาวกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญญา เครือหงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์จิรา พยัคฆ์เพศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย  วงษ์ไทย
อาจารย์วุฒิพงษ์  เรือนทอง
อาจารย์พุฒน์ ภานุวณิชชากร
อาจารย์ลินดา อินทราลักษณ์