ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ

เอกสารและแบบฟอร์มงานกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

 1.  แบบบันทึกการให้คำปรึกษานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

แบบฟอร์มงานแผน/โครงการ/งานติดตามและประเมินผล

 1. แบบฟอร์ม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ/โครงการ และงบประมาณ (ปป.01 – 03)แบบฟอร์ม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ โครงการ และงบประมาณ ปป 01 03
 2. แบบฟอร์ม กนผ.01 ขออนุมัติโครงการ (ฉบับใหม่)แบบฟอร์ม กนผ 01 ขออนุมัติโครงการ ฉบับใหม่
 3. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ(PER) และแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการในลักษณะเชิงบูรณาการ/เชิงยุทธศาสตร์แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ PER และแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการในลักษณะเชิงบูรณา…
 4. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจประจำ (แบบ กนผ.02)แบบรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจประจำ แบบ กนผ 02
 5. แบบฟอร์ม กนผ.03แบบฟอร์ม กนผ 03 รายงานชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 6. แบบฟอร์ม กนผ. 11แบบฟอร์ม กนผ 11 ขออนุมัติโครงการ เรียน อธิการบดีใหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 7. แบบฟอร์ม กนผ. 12แบบฟอร์ม กนผ 12 ขออนุมัติโครงการ เรียน คณบดี ผู้อำนวยการ

เอกสาร/แบบฟอร์มงานบุคคล

 1.  เกณฑ์มาตรฐานกำหนดระดับสมรรถนะ
 2. แบบสมรรถนะ สายสนับสนุน
 3. แบบสรุปผลการประเมินทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
 4. แบบประเมินทดลองการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
 5. แบบสมรรถนะ สายวิชาการ
 6. แบบสรุปผลการประเมินทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
 7. แบบประเมินทดลองการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
 8. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการวางแผนอัตรากำลังทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา(สกอ.กันยายน2551)
 9. หนังสือคู่มือ การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 10. หนังสือคู่มือสมรรถนะบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 11. แบบฟอร์มโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน(26ม.ค.61)
 12. แบบฟอร์มการจัดหน้าที่ความรับผิดชอบ(26ม.ค.61)
 13. แบบฟอร์มการคิดภาระงาน(26ม.ค.61)
 14. IDP สายวิชาการ
 15. IDP สายสนับสนุน
 16. แบบสรุปการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนและประเมินผลการสอน
 17. แบบฟอร์มขอแบบประเมินสถานะทางการเงิน
 18. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
 19. ขออนุญาตลาพักผ่อนไปต่างประเทศ (สำหรับคณะ)
 20. ขออนุญาตกลับเข้าปฏิบัติราชการกรณีลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
 21. ขออนุญาตลาสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
 22. ขออนุญาตลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน (ใน-ต่างประเทศ)
 23. หนังสือขออนุญาตลาพักผ่อนของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 24. ขออนุญาตลาออกจากราชการ
 25. ฟอร์มบัญชีลงเวลาฯ (มาสาย ไม่เข้า ไม่ออก กลับก่อน)
 26. ขออนุญาตลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว คณะวิทยาการจัดการ
 27. หนังสือขออนุญาตไปช่วยราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมการศึกษา
 28. ขออนุญาตลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
 29. แบบฟอร์มขอบุคลากรดีเด่น
 30. ขออนุญาตลาอุปสมบท
 31. แบบฟอร์มการใส่ชื่อตำแหน่งพนักงานราชการ
 32. ระเบียบสำนักนายรัฐมนตร๊ว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ.2555และฟอร์มการลาของข้าราชการ
 33. แบบบันทึกการประเมินสมรรถนะบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ)
 34. ขออนุญาตเบิกค่าปฏิบัติงานภาค กศ.ป.ป.เสาร์-อาทิตย์ (ใหม่ เริ่มใช้ 1 ก.ค. 60 เป็นต้นไป)
 35. แบบประเมินการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
 36. แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงานเพื่อการปฏิบัติงาน
 37. คู่มือแฟ้มสะสมผลงาน
 38. คำขอมีบัตรประจำตัวสำหรับ ข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ
 39. แบบใบขอยกเลิกวันลา
 40. บันทึกขอเพิ่มวุฒิการศึกษา , ขอปรับวุฒิ (ปรับใหม่ เริ่มใช้29ส.ค.60เป็นต้นไป)
 41. บันทึกขอเปลี่ยนแปลง ก.พ.7
 42. คำขอบัตรพนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
 43. ขออนุญาตแลกเปลี่ยนเวรรักษาการณ์
 44. ขออนุญาตลาพักผ่อนไปต่างประเทศ

เอกสาร/แบบฟอร์ม งานคลังและพัสดุ

 1. แบบขออนุมัติไปราชการ
 2. แบบฟอร์มหนังสือสัญญาค้ำประกัน(สัญญาการยืมเงิน)
 3. แบบฟอร์มบันทึกข้อความนำส่งเงินค่าตอบแทนการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 4. แบบฟอร์มบันทึกข้อความสลีปเงินเดือน
 5. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
 6. ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการ
 7. ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
 8. แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
 9. แบบแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน
 10. แบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร กองทุนประกันสังคม
 11. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 12. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 13. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
 14. แบบฟอร์มใบแทนใบเสร็จ
 15. แบบ กง.3 ใบอนุมัติขอเบิกเงินไปราชการ
 16. ดาวนโหลดแบบฟอร์ม แบบขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
 17. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์
 18. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยืมพัสดุ
 19. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเบิก-ยืมพัสดุ
 20. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกการตรวจสภาพครุภัณฑ์
 21. แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบฟอร์ม-6.1
 22. แบบฟอร์มรายการครุภัณฑ์ที่ไม่ทราบหมายเลข