ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (PDF)  คลิกที่นี่่

แบบฟอร์มวารสารวิทยาการจัดการ

 1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความ (Word)  คลิกที่นี่่
 2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งบทความ (PDF)  คลิกที่นี่่
 3. นักวิจัยส่งบทความผ่านระบบ ThaiJo ผู้วิจัยสามารถทำตามขั้นตอนใน คู่มือการผู้แต่ง

แบบฟอร์มงานกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

 1.  แบบบันทึกการให้คำปรึกษานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

แบบฟอร์มงานงานวิจัยคณะ

 1. แบบ วจค.01 แบบจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
 2. แบบ วจค.1- แบบข้อเสนอโครงการวิจัยคณะ
 3. แบบ วจค.2 – แบบสัญญารับทุนวิจัยคณะ
 4. แบบ วจค.3 – แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยคณะ
 5. แบบ วจค.4 – ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนงานวิจัย
 6. แบบ วจค.5 ขอขยายระยะเวลาทำวิจัยคณะ
 7. แบบฟอร์มเล่มงานวิจัย 5 บท
 8. แบบ วจค.6 – แบบเสนอขอรับค่าตอบแทนสนับสนุนการผลิตบทความวิจัยฯ  (ใหม่)
 9. แบบ ปม.1 แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
 10. แบบ ปม.2 แบบประเมินผลรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
 11. แบบ ปม.3 – ใบสำคัญรับเงินค่าตรวจประเมิน

แบบฟอร์มงานแผน/โครงการ/งานติดตามและประเมินผล

 1. แบบฟอร์ม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ/โครงการ และงบประมาณ (ปป.01 – 03)แบบฟอร์ม ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ โครงการ และงบประมาณ ปป 01 03
 2. แบบฟอร์ม กนผ.01 ขออนุมัติโครงการ (ฉบับใหม่)แบบฟอร์ม กนผ 01 ขออนุมัติโครงการ ฉบับใหม่
 3. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ(PER) และแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการในลักษณะเชิงบูรณาการ/เชิงยุทธศาสตร์แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานโครงการ PER และแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการในลักษณะเชิงบูรณา…
 4. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจประจำ (แบบ กนผ.02)แบบรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจประจำ แบบ กนผ 02
 5. แบบฟอร์ม กนผ.03แบบฟอร์ม กนผ 03 รายงานชี้แจงผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 6. แบบฟอร์ม กนผ. 11แบบฟอร์ม กนผ 11 ขออนุมัติโครงการ เรียน อธิการบดีใหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 7. แบบฟอร์ม กนผ. 12แบบฟอร์ม กนผ 12 ขออนุมัติโครงการ เรียน คณบดี ผู้อำนวยการ

เอกสาร/แบบฟอร์มงานบุคคล

 1.  เกณฑ์มาตรฐานกำหนดระดับสมรรถนะ
 2. แบบสมรรถนะ สายสนับสนุน
 3. แบบสรุปผลการประเมินทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
 4. แบบประเมินทดลองการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
 5. แบบสมรรถนะ สายวิชาการ
 6. แบบสรุปผลการประเมินทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
 7. แบบประเมินทดลองการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
 8. คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการวางแผนอัตรากำลังทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา(สกอ.กันยายน2551)
 9. หนังสือคู่มือ การขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 10. หนังสือคู่มือสมรรถนะบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 11. แบบฟอร์มโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน(26ม.ค.61)
 12. แบบฟอร์มการจัดหน้าที่ความรับผิดชอบ(26ม.ค.61)
 13. แบบฟอร์มการคิดภาระงาน(26ม.ค.61)
 14. IDP สายวิชาการ
 15. IDP สายสนับสนุน
 16. แบบสรุปการประเมินผลการสอนและเอกสารประกอบการสอน/เอกสารคำสอนและประเมินผลการสอน
 17. แบบฟอร์มขอแบบประเมินสถานะทางการเงิน
 18. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรอง
 19. ขออนุญาตลาพักผ่อนไปต่างประเทศ (สำหรับคณะ)
 20. ขออนุญาตกลับเข้าปฏิบัติราชการกรณีลาไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
 21. ขออนุญาตลาสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
 22. ขออนุญาตลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน (ใน-ต่างประเทศ)
 23. หนังสือขออนุญาตลาพักผ่อนของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 24. ขออนุญาตลาออกจากราชการ
 25. ฟอร์มบัญชีลงเวลาฯ (มาสาย ไม่เข้า ไม่ออก กลับก่อน)
 26. ขออนุญาตลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว คณะวิทยาการจัดการ
 27. หนังสือขออนุญาตไปช่วยราชการ ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมการศึกษา
 28. ขออนุญาตลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
 29. แบบฟอร์มขอบุคลากรดีเด่น
 30. ขออนุญาตลาอุปสมบท
 31. แบบฟอร์มการใส่ชื่อตำแหน่งพนักงานราชการ
 32. ระเบียบสำนักนายรัฐมนตร๊ว่าด้วยการลาของข้าราชการพ.ศ.2555และฟอร์มการลาของข้าราชการ
 33. แบบบันทึกการประเมินสมรรถนะบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ)
 34. ขออนุญาตเบิกค่าปฏิบัติงานภาค กศ.ป.ป.เสาร์-อาทิตย์ (ใหม่ เริ่มใช้ 1 ก.ค. 60 เป็นต้นไป)
 35. แบบประเมินการทดลองปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
 36. แบบฟอร์มแฟ้มสะสมงานเพื่อการปฏิบัติงาน
 37. คู่มือแฟ้มสะสมผลงาน
 38. คำขอมีบัตรประจำตัวสำหรับ ข้าราชการ/ข้าราชการบำนาญ
 39. แบบใบขอยกเลิกวันลา
 40. บันทึกขอเพิ่มวุฒิการศึกษา , ขอปรับวุฒิ (ปรับใหม่ เริ่มใช้29ส.ค.60เป็นต้นไป)
 41. บันทึกขอเปลี่ยนแปลง ก.พ.7
 42. คำขอบัตรพนักงานราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย
 43. ขออนุญาตแลกเปลี่ยนเวรรักษาการณ์
 44. ขออนุญาตลาพักผ่อนไปต่างประเทศ

เอกสาร/แบบฟอร์ม งานคลังและพัสดุ

 1. แบบขออนุมัติไปราชการ
 2. แบบฟอร์มหนังสือสัญญาค้ำประกัน(สัญญาการยืมเงิน)
 3. แบบฟอร์มบันทึกข้อความนำส่งเงินค่าตอบแทนการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 4. แบบฟอร์มบันทึกข้อความสลีปเงินเดือน
 5. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
 6. ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการ
 7. ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
 8. แบบขอบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
 9. แบบแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน
 10. แบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร กองทุนประกันสังคม
 11. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 12. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน
 13. แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน
 14. แบบฟอร์มใบแทนใบเสร็จ
 15. แบบ กง.3 ใบอนุมัติขอเบิกเงินไปราชการ
 16. ดาวนโหลดแบบฟอร์ม แบบขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
 17. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์
 18. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยืมพัสดุ
 19. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเบิก-ยืมพัสดุ
 20. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบันทึกการตรวจสภาพครุภัณฑ์
 21. แบบรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบฟอร์ม-6.1
 22. แบบฟอร์มรายการครุภัณฑ์ที่ไม่ทราบหมายเลข