ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)
คณะวิทยาการจัดการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นคณะวิทยาการจัดการต้นแบบที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณค่าสู่ท้องถิ่น พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติโดยการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ( Work-integrated Learning)
2. จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
3. บริหารจัดการคณะตามหลักบริหารจัดการที่ดี