คณาจารย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการประยุกต์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
 ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา จำลองราษฎร์
 

อาจารย์ ดร.ลัสดา ยาวิละ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณี นุสิทธิ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ

อาจารย์ ดร.อรวรรณ ไพโรจน์วุฒิพงศ์
 ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงกล เพชรสุข
 

อาจารย์กมลทิพย์ เดชะปรากรม
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
  

อาจารย์วุฒิชัย สหัสเตโช
 

อาจารย์นฤมล พิษณุวรานนท์

อาจารย์ ดร.จิระภา จันทร์บัว

อาจารย์ ดร.ศุภนารี พิรส

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด

อาจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย์

อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เปี่ยมงาม

อาจารย์ชลธิชา อยู่พ่วง
 (กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
 

อาจารย์ ดร.พัสกร ลี้วิศิษฏ์พัฒนา
 

อาจารย์ หรรษา สันติวิไลลักษณ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์


อาจารย์พลอยพัชร ก้อนบาง 
 (กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรภัทร ใจอารีย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จีรพงษ์ มหนิธิวงศ์
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์

อาจารย์ธนพร บัวรอด
 (กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

อาจารย์ ดร.บุญลดา คุณาเวชกิจ

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล
 ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

อาจารย์ผณินทร เสือแพร 
 (กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

อาจารย์ขวัญชัย วัชรสุนทรกิจ

อาจารย์ ดร.พิณรัตน์ นุชโพธิ์ 

อาจารย์พัชญ์ธนัน ศิริกิจเสถียร
 (กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

อาจารย์อรรธพร เลิศอร่ามแสง 
 (ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
 

อาจารย์ปรีชาพล บุญส่ง 
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

อาจารย์สุธาสินี อรุณ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

อาจารย์อรนุช สืบบุญ

อาจารย์ ดร.ดนชนก เบื่อน้อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์

อาจารย์ธนพร รังสิกรรพุม
 (กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

 อาจารย์ชมพูนุท นรินทรางกูล ณ อยุธยา
  (กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

อาจารย์ศศินิภา ศรีกัลยานิวาท
 (กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ

  

อาจารย์พีรภัทร สงวนศิลป์
 ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาลิกา โพธิ์หิรัญ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลแก้ว คล้ายแก้ว

อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์ 

อาจารย์ ดร.วนัชพร จันทรักษา

อาจารย์คู่ขวัญ แสงศิริ

อาจารย์เกชา ดาดูเคล

อาจารย์รพีพงศ์ อินต๊ะสืบ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สิทธิอ่วม
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล

อาจารย์สุธีรา วิไลกุล

อาจารย์ ดร.ภัทรสิริ กุนเดชา

อาจารย์มณีจันทร์ มาสูตร

อาจารย์ณัทฐาพร ภู่ระหงษ์
(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

อาจารย์ดาวเด่น สัญญโภชน์

อาจารย์ณพัชรพรรณ กี่อย่างรุ่งเรือง

อาจารย์ชาคินัย หมีเทศ

หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์


อาจารย์ ดร.เอกรงค์ ปั้นพงษ์
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

รองศาสตราจาย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล 

รองศาสตราจารย์บุษบา หินเธาว์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาพร ประครองใจ

 อาจารย์ปรัชญา โพธิหัง

อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม
 

อาจารย์ ดร.ภูรดา ประเสริฐศรี
 

อาจารย์ภรัณยู ขำน้ำคู้

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิขรินทร์ คงสง
 ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

อาจารย์รัชฎภรณ์ พัฒนะ

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภศิว์ สุวรรณเกษร
  (กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

 

อาจารย์อรรถพล จรจันทร์ 
 (กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ไชยเยชน์