คณาจารย์

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการประยุกต์


ผศ.ดร.ธัมมะร์ร์ทินนา  ศรีสุพรรณ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
 
ผศ.ดร.อุษณีย์  เส็งพานิช

ผศ.ดร.วิจิตรา  จำลองราษฎร์
 
ดร ลัสดายาวิละ

ผศ ดร อรุณีนุสิทธิ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ


ดร ไพวรรณคุณอรโรตั้งจนวุฒิพงศ์
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

ผศ สิริกาญจน์ศิวะแพทย์

ผศ.พัชราวงศ์แสงเทียน

ผศ จงกลเพชรสุข
 
กมลทิพย์เดชะปรากรม
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
 
วุฒิชัยสหัสเตโช

นฤมลพิษณุวรานนท์
 
จิระภาจันทร์บัว
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

ดร ศุภนารีพิรส

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด


นภาภรณ์อุ่นปรีชาวณิชย์
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

ดร ธเนศอุ่นปรีชาวณิชย์

ดร ปิยธิดาเปี่ยมงาม

ชลธิชาอยู่พ่วง
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์


อ. พลอยพัชรก้อนบาง
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

ผศ
จีรภัทรใจอารีย์

ผศ. ดร. จีรพงษ์มหนิธิวงศ์
 
อ. ดร. ณ ภัทรวุฒธะพันธ์

อ. ธนพรบัวรอด
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

อ. ดร. บุญลดาคุณาเวชกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ


อ. ดร. ธิดารัตน์วุฒิศรีเสถียรกุล
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

อ. ผณินทรเสือแพร 
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

อ. ขวัญชัยวัชรสุนทรกิจ

อ. ดร. พิณรัตน์นุชโพธิ์ 

อ. พัชญ์ ธ นันศิริกิจเสถียร
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

อ. อรรธพรเลิศอร่ามแสง 
(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
 
อ.ปรีชาพล บุญส่ง
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก


อ. สุธาสินีอรุณ
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

อ. อรนุชสืบบุญ

อ. ดร. ดนชนกเบื่อน้อย

อ. ดร. ประสิทธิชัยนรากรณ์

อ. ดร. พัสกรลี้วิศิษฏ์พัฒนา

อ. ธนพรรังสิกรรพุม
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

อ. ชมพูนุทนรินทร์กูล ณ อยุธยา
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

อ. ศศินิภาศรีกัลยานิวาท
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ

  
อ. พีรภัทรสงวนศิลป์
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

ผศ. วาลิกาโพธิ์หิรัญ

ผศ. กุลแก้วคล้ายแก้ว

อ. ดร. พงษ์พันธุ์พุทธิวิศิษฎ์ 

อ. ดร. วนัชพรจันทรักษา

อ. คู่ขวัญแสงศิริ

อ. เกชาดาดูเคล

อ. รพีพงศ์อินต๊ะสืบ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี


ผศ. ดร. รัตนาสิทธิอ่วม
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา
 
ผศ. พัชรินทรา  ชัยสมตระกูล

อ. สุธีรา  วิไลกุล

อ. ดร. ภัทรสิริทิพย์  กุนเดชา

อ. มณีจันทร์  มาสูตร

อ. ณัทฐาพร  ภู่ระหงษ์
(ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

อ. ดาวเด่น  สัญญโภชน์

อ. พัชรพรรณ  กี่อย่างเด่น

อ. ชาคินัย  หมีเทศ

หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์


อ. ดร. เอกรงค์ปั้นพงษ์
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

รศ. ดร. สุวารีย์วงศ์วัฒนา

ผศ. ดร. วราภรณ์ซื่อประดิษฐ์กุล 

รศ. บุษบาหินเธาว์

ผศ. พิชญาพรประครองใจ

อ. ปรัชญาโพธิหัง

อ. ยรรยงวรกรทองแย้ม
 
อ.ดร.ภูรดาประเสริฐศรี
 
อ. ภรั ณ ยูขำน้ำคู้

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ


ผศ. สิขรินทร์คงสงคราม
ประธานหลักสูตรสาขาวิชา

ผศ. วิจิตราทุนอินทร์

อ. รัชฏาภรณ์พัฒนะ
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

ผศ. ศุภศิษย์สุวรรณเกษร
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

อ. อรรถพลจรจันทร์ 
(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)

ผศ ดร ธานินทร์ไชยเยชน์