คณาจารย์

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการประยุกต์


หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการ

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการตลาด(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ


 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี


 

หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์


 


 
 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ(กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก)