นักศึกษา

ผลงานนักศึกษา


การแสดงร้องเพลงฉ่อยในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติก­ารการจัดทำสื่อเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ณ บ้านนาแซงน้อย ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จัดทำโดย นักศึกษาสาขสวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อัพโหลด: 30/3/2556, 17:15:05

สถิตินักศึกษา


สถิตินักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 1/2561
ที่มา: กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
หลักสูตร/ระดับ/สาขาวิชา ปี 2561 (1) ปี 2560 (2) ปี 2559 (3) ปี 2558 (4) รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
รวม 254 554 808 253 664 917 266 463 729 265 488 753 1,038 2,169 3,207
ศิลปศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 10 28 38 11 36 47 12 38 50 33 102 135
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ 13 31 44 13 31 44
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี
สาขาวิชาการจัดการ 45 69 114 52 110 162 44 114 158 32 97 129 173 390 563
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 21 21 42 8 42 50 34 50 84 39 84 123 102 197 299
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 39 30 69 39 30 69
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก 12 18 30 5 11 16 3 6 9 20 35 55
สาขาวิชาการตลาด 32 40 72 21 57 78 37 53 90 42 68 110 132 218 350
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 0 43 28 71 51 42 93 63 41 104 157 111 268
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน)
สาขาวิชาการจัดการ 7 40 47 7 21 28 14 61 75
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 23 26 7 29 36 10 52 62
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 28 49 77 28 49 77
สาขาวิชาการตลาด 6 28 34 6 30 36 12 58 70
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 34 50 84 34 50 84
นิเทศศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 37 33 70 40 33 73 59 71 130 48 65 113 184 202 386
เศรษฐศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 3 9 12 7 15 22 12 9 21 12 21 33 34 54 88
บัญชีบัณฑิต ปริญญาตรี 4 ปี 3 54 57 3 85 88 15 82 97 17 74 91 38 295 333
ปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) 5 109 114 10 125 135 15 234 249
สถิตินักศึกษาภาค กศ.ป.ป. ประจำปีการศึกษา 1/2561
สาขาวิชา
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
ชาย
หญิง
รวม
การตลาด
19
23
42
13
17
30
12
35
47
18
28
46
การจัดการ
72
134
206
53
92
145
47
79
126
32
71
103
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
16
24
40
5
17
22
15
31
46
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
48
59
107
36
61
97
36
59
95
30
50
80
การบัญชี
3
83
86
8
72
80
5
63
68
7
92
99
นิเทศศาสตร์
14
11
25
15
11
26
10
15
25
11
6
17
รวม
156
310
466
141
277
418
115
268
383
113
278
391