บุคลากรสายสนับสนุน

 

 นางมาริน จันทรวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี

น.ส.สุรีย์พร แก้วหล่อ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รักษาราชการในตำแหน่ง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

น.ส.ภคินี ดิบทิพย์
นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการในตำแหน่ง
หัวหน้างานบริการการศึกษา

น.ส.หนึ่งฤทัย ล้อมผล
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาราชการในตำแหน่ง
งานบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ

น.ส.ณัฐกานต์ ขุนทองนุ่ม 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาราชการในตำแหน่ง
งานกิจการนักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

น.ส.จารุวรรณ เพ็ญจีน
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ว่าที่ ร.ต.หญิง วราภรณ์ จันทะศร
นักวิชาการศึกษา

นายจิราวุฒิ มุขเพชร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.หรรษา สันติวิไลลักษณ์
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.กมลรัตน์ บุญอาจ
 นักวิชาการศึกษา

ว่าที่ ร.ต.หญิง นาตยา แก้วอ้น
 นักวิชาการศึกษา

นายศิรินทร์ ทิมจันทร์
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ว่าที่ ร.ต.หญิง อรุโณทัย กาวน
 นักวิชาการศึกษา

นายปรัชญา คำเส็ง
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

น.ส.จิราภรณ์ มีแท่ง
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 

นายนัทธพงค์ ภู่คง
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายกกัมพล โพธิ์ทอง
พนักงานเครื่องยนต์

นางบุญเกื้อ ขุนทองนุ่ม
พนักงานทำความสะอาด
อาคารพระปกเกล้า

นางสาวศศิประภา อินทร์อิ่ม
พนักงานทำความสะอาด
อาคารพระปกเกล้า

นายอนนท์ เลิศรอด
พนักงานดูแลสวน
คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวสาวิตรี วิรุนพันธ์ 
พนักงานทำความสะอาด
อาคารคณะวิทยาการจัดการ

นางสาวกุนชรี มีกลิ่นหอม
พนักงานทำความสะอาด
อาคารคณะวิทยาการจัดการ

นางระลัย เอี่ยมอ่อน
พนักงานทำความสะอาด
อาคารคณะวิทยาการจัดการ

นางสาวแพรวนภา โสภณ
พนักงานทำความสะอาด
อาคารคณะวิทยาการจัดการ

นางสาวพรภิมล ช้างพินิจ
พนักงานทำความสะอาด
อาคารคณะวิทยาการจัดการ