บุคลากรสายสนับสนุน

 

 นางมาริน จันทรวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี

น.ส.ณัฐกานต์ ขุนทองนุ่ม 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาราชการในตำแหน่ง
หัวหน้างานบริหารทั่วไป


น.ส.ภคินี ดิบทิพย์
นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการในตำแหน่ง
หัวหน้างานบริการการศึกษา

น.ส.หนึ่งฤทัย ล้อมผล
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาราชการในตำแหน่ง
งานบริการงานวิจัยและบริการวิชาการ

นายจิราวุฒิ มุขเพชร 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาราชการในตำแหน่ง
หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

น.ส.จารุวรรณ เพ็ญจีน
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ว่าที่ ร.ต.หญิง วราภรณ์ จันทะศร
นักวิชาการศึกษา

น.ส.สุรีย์พร แก้วหล่อ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ว่าที่ ร.ต.หญิง นาตยา แก้วอ้น
นักวิชาการศึกษา

น.ส.จิราภรณ์ มีแท่ง
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.กมลรัตน์ บุญอาจ
 นักวิชาการศึกษา
 

นายปรัชญา คำเส็ง
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายศิรินทร์ ทิมจันทร์
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ว่าที่ ร.ต.หญิง อรุโณทัย กาวน
 นักวิชาการศึกษา
 

นายนัทธพงค์ ภู่คง
 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

-
พนักงานเครื่องยนต์

นางบุญเกื้อ ขุนทองนุ่ม
พนักงานทำความสะอาด
อาคารพระปกเกล้า

นางสาวศศิประภา อินทร์อิ่ม
พนักงานทำความสะอาด
อาคารพระปกเกล้า

นายอนนท์ เลิศรอด
พนักงานดูแลสวน
คณะวิทยาการจัดการ

นางสาวสาวิตรี วิรุนพันธ์ 
พนักงานทำความสะอาด
อาคารคณะวิทยาการจัดการ

นางสาวกุนชรี มีกลิ่นหอม
พนักงานทำความสะอาด
อาคารคณะวิทยาการจัดการ

นางระลัย เอี่ยมอ่อน
พนักงานทำความสะอาด
อาคารคณะวิทยาการจัดการ

นางสาวแพรวนภา โสภณ
พนักงานทำความสะอาด
อาคารคณะวิทยาการจัดการ

นางสาวพรภิมล ช้างพินิจ
พนักงานทำความสะอาด
อาคารคณะวิทยาการจัดการ