บุคลากรสายสนับสนุน

 
นางมาริน จันทรวงค์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาราชการในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานคณบดี


น.ส.สุรีย์พร แก้วหล่อ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
รักษาราชการในตำแหน่ง
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป


น.ส.ภคินี ดิบทิพย์

นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการในตำแหน่ง
หัวหน้างานบริการการศึกษา

น.ส.หนึ่งฤทัย ล้อมผล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาราชการในตำแหน่ง
งานบริการงานวิจัย
และบริการวิชาการ
 


น.ส.ณัฐกานต์ ขุนทองนุ่ม 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
รักษาราชการในตำแหน่ง
งานกิจการนักศึกษาและ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


น.ส.จารุวรรณ เพ็ญจีน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ว่าที่ ร.ต.หญิงวราภรณ์ จันทะศร

นักวิชาการศึกษา

นายจิราวุฒิ มุขเพชร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.หรรษา สันติวิไลลักษณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.กมลรัตน์ บุญอาจ

นักวิชาการศึกษา

นายศิรินทร์ ทิมจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายปรัชญา คำเส็ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

น.ส.จิราภรณ์ มีแท่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
นายนัทธพงค์ ภู่คง

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


พนักงานเครื่องยนต์

นางบุญเกื้อ ขุนทองนุ่ม 

พนักงานทำความสะอาด

นางสาวศศิประภา อินทร์อิ่ม  
พนักงานทำความสะอาด

นายอนนท์ เลิศรอด

พนักงานดูแลสวน