ตราสัญลักษณ์

สัญลักษณ์คณะวิทยาการจัดการ (Faculty of Management Science Identity)

ลูกโลกหมายถึง ศูนย์รวมแห่งวิทยาการ การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด มีความหลากหลายของหลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอน และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของสังคมท้องถิ่น

MS  หมายถึง คณะวิทยาการจัดการเป็นแหล่งเรียนรู้และผลิตบัณฑิตด้านการบริหารจัดการที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาสังคมท้องถิ่น

ดาว หมายถึง บัณฑิตคณะวิทยาการจัดการที่มีความโดดเด่นในด้านภูมิรู้และภูมิธรรมพร้อมนำสู่สังคมท้องถิ่น

สีแสด-ดำ หมายถึง สีประจำคณะวิทยาการจัดการ