ประวัติของคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ เดิมสำนักงานเลขานุการคณะวิชาตั้งอยู่ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวียงแก้ว เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 เบอร์โทรศัพท์และโทรสาร 055-267103

พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ได้รับการแก้ไขโดยพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2525 ก่อนที่จะจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูได้เปิดสอนนักศึกษา วิชาเอกสหกรณ์ หลังจากพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่

พ.ศ. 2527 เพื่อให้วิทยาลัยครูต่างๆ สามารถเปิดสอบวิชาการอื่นที่สอดคล้องตามความต้องการของท้องถิ่น นอกเหนือจากการผลิตครู อันเป็นผลให้เกิดคณะวิทยาการจัดการ ขึ้นในวิทยาลัยครู และรับผิดชอบภารกิจให้การศึกษาในสาขาวิชาตามความต้องการท้องถิ่น กำหนดให้มีการแบ่งส่วนราชการ โดยจัดตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการ ขึ้นทางวิทยาลัยจึงให้อาจารย์ที่สอนวิชาเอกสหกรณ์ มาสังกัดคณะวิชาวิทยาการจัดการ พร้อมกับให้ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ย้ายมาสังกัดคณะนี้ และได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิชาครุศาสตร์ ที่มีความรู้ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สังกัด คณะวิชาวิทยาการจัดการมาช่วยการเรียนการสอน

พ.ศ. 2528 วิทยาลัยครูได้เปลี่ยนสถานะเป็นสถาบันราชภัฏ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 คณะวิชาวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม ได้เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชาศิลปศาสตร์ สายบริหารธุรกิจและการจัดการในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีและมีการพัฒนาศักยภาพของคณะวิชาวิทยาการจัดการ เพื่อให้สามารถเปิดสอนโปรแกรมวิชาอื่นๆ ให้สนองตอบกับความต้องการของท้องถิ่นมากขึ้นตามลำดับ

พ.ศ. 2532 เปิดสอนโปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ

พ.ศ. 2534 ได้เปิดสอนหลักสูตรนิเทศศาสตร์ในระดับปริญญาตรี

พ.ศ. 2536 ได้เปิดสอนหลักสูตรอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในระดับปริญญาตรี

พ.ศ. 2541 เดือนกันยายน 2541 คณะวิทยาการจัดการย้ายสำนักงานคณะวิทยาการจัดการมาอยู่อาคารพระปกเกล้า ชั้น 1

พ.ศ. 2546 เปิดสอนหลักสูตรการบัญชีในระดับปริญญาตรี และคณะวิทยาการจัดการได้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของสาขาวิชาระดับปริญญาตรีแบ่งออกเป็น 5 สาขาวิชาดังนี้ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการคลัง

พ.ศ. 2551 คณะวิทยาการจัดการมีการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร 8 สาขาวิชา และเปิดสอนหลักระดับปริญญาโท สูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประยุกต์

พ.ศ. 2556 วันที่ 21 มีนาคม 2556 สำนักงานคณะวิทยาการจัดการย้ายมาตั้งอยู่ที่ 1 อาคารคณะวิทยาการจัดการ และมีการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรี 8 หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยปรับจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

พ.ศ. 2559 คณะวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการจัดการ ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร ตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา