ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
   

อาจารย์ ดร.พิณรัตน์ นุชโพธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เปี่ยมงาม
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

อาจารย์ ดร.อรวรรณ ไพโรจนวุฒิพงศ์
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการ

อาจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการตลาด

อาจารย์พลอยพัชร ก้อนบาง
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สิทธิอ่วม
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการบัญชี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิขรินทร์ คงสง
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

อาจารย์พีรภัทร สงวนศิลป์
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ

อาจารย์ ดร.เอกรงค์ ปั้นพงษ์
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

อาจารย์สุธาสินี อรุณ
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการประยุกต์