ผู้บริหาร


ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช
คณบดี
   
อ.ดร.พิณรัตน์ นุชโพธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

อ.ปิยธิดา เปี่ยมงาม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์

อ.ดร.อรวรรณ ไพโรจนวุฒิพงศ์
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการ

อ.นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการตลาด

อ.พลอยพัชร ก้อนบาง
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

อ.ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ

ผศ.ดร.รัตนา สิทธิอ่วม
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการบัญชี

ผศ.สิขรินทร์ คงสง

ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 อ.พีรภัทร สงวนศิลป์
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ

อ.เอกรงค์ ปั้นพงษ์
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

อ.สุธาสินี อรุณ
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ผศ.ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการประยุกต์