ผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
   

อาจารย์ ดร.พิณรัตน์ นุชโพธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฏ์
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา

อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เปี่ยมงาม
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ไพโรจนวุฒิพงศ์
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการตลาด

อาจารย์พลอยพัชร ก้อนบาง
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สิทธิอ่วม
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการบัญชี

อาจารย์อรรถพล จรจันทร์
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

อาจารย์พีรภัทร สงวนศิลป์
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ

อาจารย์ ดร.เอกรงค์ ปั้นพงษ์
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

อาจารย์ธนพร รังสิกรรพุม 
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการประยุกต์
 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวารีย์ วงศ์วัฒนา
ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ