คณะกรรมการประจำคณะ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประธานกรรมการ

อาจารย์ ดร.พิณรัตน์ นุชโพธิ์ 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
 รองประธานกรรมการ

อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เปี่ยมงาม 
ตัวแทนรองคณบดี
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สิทธิอ่วม
ตัวแทนประธานหลักสูตรฯ
กรรมการ

อาจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์
ตัวแทนประธานหลักสูตรฯ
กรรมการ

อาจารย์ดร. ธิดารัตน์วุฒิศรีเสถียรกุล
ตัวแทนประธานหลักสูตรฯ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล 
 กรรมการผู้แทนอาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์
กรรมการผู้แทนอาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ พฤกษะวัน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
นายสุรจิตวงศ์ กังแห
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
ดร.สมไทย วงษ์เจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
นายนพดล จารุพันธ์จรัสศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ 
 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 กรรมการและเลขานุการ

นางมาริน จันทรวงค์
 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ