คณะกรรมการประจำคณะ


ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประธานกรรมการ


อ.ดร.พิณรัตน์ นุชโพธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
รองประธานกรรมการ


อ.ดร.ปิยธิดา เปี่ยมงาม
ตัวแทนรองคณบดี
กรรมการ

ผศ.ดร.รัตนา สิทธิอ่วม
ตัวแทนประธานหลักสูตรฯ
กรรมการ

อ.นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์
ตัวแทนประธานหลักสูตรฯ
กรรมการ

อ.ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล
ตัวแทนประธานหลักสูตรฯ
กรรมการ

ผศ.ดร.วราภรณ์ ซื่อประดิษฐ์กุล 
กรรมการผู้แทนอาจารย์

อ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์
กรรมการผู้แทนอาจารย์
ผศ.สุพจน์ พฤกษะวัน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
 นายสุรจิต วงศ์กังแห
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
ดร.สมไทย วงษ์เจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ
นายนพดล  จารุพันธ์จรัสศรี
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
กรรมการ

 
ผศ.ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ

นางมาริน จันทรวงค์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ