ติดต่อสอบถาม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
เลขที่ 156 หมู่ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-5526-7103
โทรศัพท์สายใน : 0-5526-7000 ต่อ 3000
เว็บไซต์ : http://ms.psru.ac.th
e-Mail : ms@psru.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/mspsru2556/

แผนที่การเดินทาง