ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจาก คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจาก คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Read More

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อรุณี นุสิทธิ์ ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อรุณี นุสิทธิ์ ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Read More

Sporty MS New Year Party 2020 “สวัสดีปีหนูลั้ลลา”

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มรพส. จัดงาน Sporty MS New Year Party 2020 “สวัสดีปีหนูลั้ลลา” ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Read More

คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษ ร่วมฟังพระสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ชลอม มาสูตร

ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาราชการแทนอธิบการบดี มรพส. พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ มรพส. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ชลอม มาสูตร (มารดา อาจารย์มณีจันทร์ มาสูตร) ณ วัดหางไหล ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Read More

Black Light & Sport Night Party 2020

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงาน Black Light & Sport Night Party 2020 สุขสันต์สุขี…ต้อนรับปีหนู จัดโดยสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Read More

Doctor of Philosophy Program in Business Administration (PhD)

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยินดีต้อนรับ PhD รุ่น 1 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Read More

การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 8/2562

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 อ.ดร.พิณรัตน์ นุชโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 8/2562 ณ ห้องประชุม MS301 คณะวิทยาการจัดการ มรพส. พร้อมด้วยคณะกรรมการร่วมการประชุม โดยมีการประชุมเรื่องการจัดงาน PSRU Open House ครั้งที่ 2 และโครงการอบรมอาจารย์แม่ไก่ English PSRU คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Read More

โครงการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพฯ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาการจัดการจัดโครงการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในฐานข้อมูลหลักสูตร (Thai Qualification Register:TQR) ณ ห้องประชุม MS 301 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินดา งามสุทธิ อดีตคณะอนุกรรมการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Read More

อบรมเชิงปฏิบัติการ”การเขียน Protocol เพื่อยื่นขอรับรองจริยธรรมฯ”

วันที่ 24 ธันวาคม 2562 คณะวิทยาการจัดการ มรพส. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การเขียน Protocol เพื่อยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับอาจารย์/นักศึกษา” ณ ห้องประชุม MS308 คณะวิทยาการจัดการ มรพส. โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ ผศ.ดร.วนาวัลย์ ดาตี้ รองประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เครือข่ายภูมิภาค ม.นเรศวร ผศ.ดร.จิตศิริน ก้อนคง …

Read More