รายละเอียการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอกบริหารธุรกิจ (PhD) รุ่นที่ 3 ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2564 – หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ( Doctor of Philosophy Program in Business Administration) – หลักสูตร 3 ปี เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ – แบบ 1.1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 48 หน่วยกิต …

Read More

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ. 2564 (ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ. 2564 (ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย) 1. ดร.เอกรงค์ ปั้นพงษ์ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้รับทุน “ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่” 2. ผศ.ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้รับทุน “ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่”

Read More

ขยายเวลาเปิดรับบทความวิจัยถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจ ส่งผลงานในรูปแบบของบทวิจัยฉบับเต็ม(Full Paper) ภาษาไทยหรืออังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 เพื่อนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยเป็นผลงานที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่อื่นมาก่อน ซึ่งสามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ ลิงค์รูปแบบบทความ (:)http://ms.psru.ac.th/nims2021/index.php/welcome_nims2021/ ลิงค์ดาวน์โหลด Template บทความ(:) http://ms.psru.ac.th/nims2021/index.php/paper-submission/ ลิงค์คู่มือลงทะเบียน (:) https://drive.google.com/file/d/1_UF-PiRogaiXduxKgt2r4U1PHwmsIk3u/view ลิงค์ระบบลงทะเบียน (:) http://165.22.55.83/nims2021/index.php

Read More

แจ้งการงดใช้อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563

คณะวิทยาการจัดการ ประกาศ “งดใช้อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ” ได้แก่ อาคารคณะวิทยาการจัดการและอาคารพระปกเกล้า เพื่อดำเนินการทำความสะอาดห้องเรียนทั้งหมด ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563  และขอให้คณาจารย์ทุกท่านเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นการสอนแบบออนไลน์ ขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Read More

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัสดา ยาวิละ” ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการ ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครั้งที่ 173(10-2563) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

Read More