➡️ ขอเชิญคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ 🎉 “บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ สู่เส้นชัยวัยเกษียณ”

➡️ ขอเชิญคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ 🎉 “บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ สู่เส้นชัยวัยเกษียณ” . 📆 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ✅ ณ ห้องอยุธยา โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก *ลงชื่อร่วมงานได้ที่สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ ❗️ ขอเชิญทุกท่านร่วมแต่งกายธีมลูกทุ่ง 🎙🎙🎉🎉  — ที่ โรมแรม ท็อปแลนด์ ชั้น5 ห้องอยุธยา

Read More

ประชาสัมพันธ์เรื่องบริการเบิกประกันอุบัติเหตุกลุ่มของมหาวิทยาลัยฯ

บริการเบิกประกันอุบัติเหตุกลุ่มของมหาวิทยาลัย กรณีที่ 1 นักศึกษาเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ โรงพยาบาลพิษณุเวช โดยไม่ต้องจ่ายเงิน กรณีที่ 2 นักศึกษาเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลใดๆ ก็ได้ แต่ต้องสำรองจ่ายก่อน (หากประสบอุบัติเหตุจากการจราจร นักศึกษาจะต้องใช้สิทธิ์ พรบ.ยานพาหนะ เป็นอันดับแรก) **บริการนี้เฉพาะกรณีอุบัติเหตุเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมประกันสุขภาพ**

Read More

▶️มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดศูนย์รับบริจาคฯ ณ ประชาสัมพันธ์ มรภ. พิบูลสงคราม ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์

“เราจะไม่ทิ้งกัน” #ลงพื้นที่รอบแรก 3 ก.ย. เวลา 10.00 น. ▶️มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดศูนย์รับบริจาคเงิน/น้ำดื่ม/สิ่งของจำเป็น/อาหารแห้ง/ยากันยุง เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่บริการวิชาการ ©️บริจาคได้ที่ ประชาสัมพันธ์ มรภ. พิบูลสงคราม ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์ ลงพื้นที่รอบสอง 5 ก.ย.62 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

Read More

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนางานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้สู่การเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนตามแนวคิด “วิชาการคู่วิชาชีพ”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนางานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้สู่การเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนตามแนวคิด “วิชาการคู่วิชาชีพ” วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ผศ. ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ สาระสำคัญ คือ การแลกเปลี่ยนแนวคิดในการจัดทำหลักสูตรระหว่างสองหน่วยงาน …

Read More

พิธีส่งมอบงานตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดพิธีส่งมอบงานตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิการบดีมรพส. ระหว่าง ศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อุษณีย์เส็งพานิช  โดยมีคณะผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยานในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ผู้เชี่ยวชาญไปรับการรักษาแทนไม่เกิน 180 วัน   ณ ห้องประชุมท. 410 อาคารทีปวิชญ์ คลิกเพื่อดูข่าวต้นฉบับ

Read More

ประชาสัมพันธ์ชื่ออาคารใหม่ “พิบูลวิชญ์ : นักปราชญ์แห่งพิบูลสงคราม”

“พิบูลวิชญ์ : นักปราชญ์แห่งพิบูลสงคราม” ✅ชื่ออาคารศูนย์เรียนรู้อเนกประสงค์ ▶️มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ©️ประชาสัมพันธ์ มรภ. พิบูลสงคราม

Read More

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพพรรษาพระบาทพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพงิวรรณะ วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอให้เจ้าพระยา เจ้าพระยาผู้ดูแลระบบการศึกษาและการฝึกอบรมผู้บริหารวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Read More

ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วม “พิธีทำบุญถวายเพลพระเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา”

➡️ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วม “พิธีทำบุญถวายเพลพระเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา” ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562  ณ คณะวิทยาการจัดการ มรพส. ✅โดยมีกำหนดการ ดังนี้ เวลา 10.30 น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เวลา 12.00 น. เรียนเชิญรับประทานอาหารร่วมกัน

Read More

โครงการทุนสนุบสนุนการศึกษา หัวข้อ “สมบูรณ์ พูนสุข”

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ก่อตั้งขึ้นโดยลูกหลานตระกูลสุพุทธิพงศ์ และพนักงานในเครือบริษัท นานมี จ ากัด เมื่อ พ.ศ.2550 เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของอดีตท่านประธานตั้งเซ็กกิม (ทองเกษม สุพุทธิพงศ์) ผู้ก่อตั้งกิจการในเครือบริษัท นาน มี ที่มุ่งหมายเกื้อกูลประโยชน์แก่ส่วนรวม โดยเฉพาะการส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดี มีจริยธรรม แต่ยากไร้และด้อยโอกาส ให้ได้มีโอกาสด้านการศึกษาที่สูงขึ้น และน าความรู้ความสามารถที่ได้รับ มาใช้ในการ พัฒนาประเทศชาติและสังคมในอนาคต มูลนิธิฯ มีวัตถุประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นิสิตและนักศึกษาทั่วประเทศที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาเป็น ประจำทุกปี ประเภทของทุน เป็นทุนให้เปล่าส …

Read More

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงาน “International Seminar on Gastronomy Tourism”

ขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเป็นเกียรติในงาน “International Seminar on Gastronomy Tourism” วันที่ 26 สิงหาคม 2562 (พิธีเปิดเวลา 10:00 น….ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ

Read More