ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ มรพส. ร่วมพิธีมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ มรพส. ร่วมพิธีมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 “ไม้ผลัดใบ 2563” ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด

Read More

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 🔹หัวข้อ “108 ปัญหาว่าด้วยการตีพิมพ์”🔹

ขอเชิญผู้ที่สนใจ…เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ในหัวข้อ “108 ปัญหาว่าด้วยการตีพิมพ์” วิทยากรโดย  ผศ.ดร.กวินธร เสถียร – ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ผศ.ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก – รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร – ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน  ในวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 08.00 – 16.00 …

Read More

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมแข่งขันในโครงการ Shopee 9.9 Contest 2020: Shopping New Normal เพื่อชิงทุนการศึกษากว่า 70,000 บาท

Shopee ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปวช. – ปริญญาตรีเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ Shopee 9.9 Contest 2020: Shopping New Normal เพื่อชิงทุนการศึกษากว่า 70,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 15 กันยายน 2563 นี้   <<คลิกที่ภาพเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ ข้อมูลด้านล่าง ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

Read More

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการสัมมนานิเทศศาสตร์ “Arts of talk ศิลปะแห่งการพูดเพื่องานนิเทศศาสตร์”

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการพูดเพื่องานนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมโครงการสัมมนานิเทศศาสตร์ “Arts of talk ศิลปะแห่งการพูดเพื่องานนิเทศศาสตร์” เพิ่มทักษะด้านการพูด พูดยังไงให้คนเชื่อ? พูดแบบไหนให้น่าสนใจ? โดยวิทยากรมากความสามารถ “ภรัณยู ขำน้ำคู้” (ไตร จำอวดหน้าจอ) “ศราวุธ สุดงูเหลือม” (เหลือมศรี คุณพระช่วย) “ณัฐกิตติ์ เขียวทอง” (โจ ไมค์ทองคำ) ภายในงานพบกับ -เสวนาหัวข้อ ‘Arts of talk’ -กิจกรรม Workshop ‘พาทีสร้างสรรค์’ ในวันพุธ …

Read More

📌 ขอเชิญส่งบทความ เพื่อเข้ารับการพิจารณาการตีพิมพ์ใน ✅ “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม”

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 📌 ขอเชิญส่งบทความ เพื่อเข้ารับการพิจารณาการตีพิมพ์ใน ✅ “วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม” โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1. เป็นบทความที่ชื่อผู้แต่ง อย่างน้อย 1 คน เป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2. ผู้เขียน 1 คน สามารถส่งได้มากกว่า 1 บทความ 3. ระยะเวลาตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2563 – 31 เมษายน …

Read More

ขอเชิญเข้าร่วม… โครงการพัฒนาวารสารวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI”

วิทยคณะวิทยาการจัดการมรพส. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาวารสารวิชาการคณะวิทยาการจัดการ หัวข้อในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาวารสารเพื่อการเข้าถึงฐานข้อมูล TCI” โดยวิทยากรอาจารย์ชาตรีวงษ์แก้ว ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุม MS308 คณะวิทยาการจัดการมรพส. ทะเบียนลงทะเบียนโดยสแกนรหัส QR ในโปสเตอร์ และทางลิงค์ http://shorturl.at/bfgMT

Read More

คณะวิทยาการจัดการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.30 น. ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม MS308 อาคาร MS คณะวิทยาการจัดการ มรพส. คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

Read More

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก PhD รุ่นที่ 2

สนใจอยากพัฒนาความรู้ทางบริหารธุรกิจเชิงลึก. เพิ่มวุฒิปริญญาเอก เพื่ออนาคตที่ดีก้าวหน้ามั่นคง – มาเรียน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิขาบริหารธุรกิจ (ปร.ด.) รุ่นที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม กับเรา – เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ทั้งระบบ online และ office ตามความสะดวกของผู้เรียน – คณาจารย์ผู้สอนทุกท่านมีผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ – รับสมัคร PhD รุ่นที่ 2 จำนวน 10 คน …

Read More

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 – หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประยุกต์ – หลักสูตร 2 ปี – เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ – รับสมัคร บัดนี้-31 พฤษภาคม 2563 ทางออนไลน์ http://reg.psru.ac.th/gadmission/

Read More