รายละเอียการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาเอกบริหารธุรกิจ (PhD) รุ่นที่ 3 ภาค 1 ประจำปีการศึกษา 2564 – หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ( Doctor of Philosophy Program in Business Administration) – หลักสูตร 3 ปี เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ – แบบ 1.1 ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว 48 หน่วยกิต …

Read More

ขยายเวลาเปิดรับบทความวิจัยถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจ ส่งผลงานในรูปแบบของบทวิจัยฉบับเต็ม(Full Paper) ภาษาไทยหรืออังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 เพื่อนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยเป็นผลงานที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่อื่นมาก่อน ซึ่งสามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ ลิงค์รูปแบบบทความ (:)http://ms.psru.ac.th/nims2021/index.php/welcome_nims2021/ ลิงค์ดาวน์โหลด Template บทความ(:) http://ms.psru.ac.th/nims2021/index.php/paper-submission/ ลิงค์คู่มือลงทะเบียน (:) https://drive.google.com/file/d/1_UF-PiRogaiXduxKgt2r4U1PHwmsIk3u/view ลิงค์ระบบลงทะเบียน (:) http://165.22.55.83/nims2021/index.php

Read More

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 10 และนานาชาติครั้งที่ 3 วิทยาการจัดการวิชาการ 2021 “นวัตกรรมการวิจัยสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก”

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้สนใจ ส่งผลงานในรูปแบบของบทวิจัยฉบับเต็ม(Full Paper) ภาษาไทยหรืออังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 เพื่อนำเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) และการนำเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) โดยเป็นผลงานที่ยังไม่เคยเผยแพร่ที่อื่นมาก่อน  ซึ่งสามารถลงทะเบียนและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ https://ms.psru.ac.th/nims2021/  และกรุณาระบุชื่อผู้นำเสนอให้ชัดเจน

Read More

ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ มรพส. ร่วมพิธีมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ มรพส. ร่วมพิธีมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 “ไม้ผลัดใบ 2563” ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด

Read More

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 🔹หัวข้อ “108 ปัญหาว่าด้วยการตีพิมพ์”🔹

ขอเชิญผู้ที่สนใจ…เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ในหัวข้อ “108 ปัญหาว่าด้วยการตีพิมพ์” วิทยากรโดย  ผศ.ดร.กวินธร เสถียร – ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  ผศ.ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก – รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร – ผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน  ในวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 08.00 – 16.00 …

Read More

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมแข่งขันในโครงการ Shopee 9.9 Contest 2020: Shopping New Normal เพื่อชิงทุนการศึกษากว่า 70,000 บาท

Shopee ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปวช. – ปริญญาตรีเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ Shopee 9.9 Contest 2020: Shopping New Normal เพื่อชิงทุนการศึกษากว่า 70,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 15 กันยายน 2563 นี้   <<คลิกที่ภาพเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ ข้อมูลด้านล่าง ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

Read More