ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ. 2564 (ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ. 2564 (ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย) 1. ดร.เอกรงค์ ปั้นพงษ์ ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ได้รับทุน “ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่” 2. ผศ.ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้รับทุน “ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่”

Read More

แจ้งการงดใช้อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563

คณะวิทยาการจัดการ ประกาศ “งดใช้อาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ” ได้แก่ อาคารคณะวิทยาการจัดการและอาคารพระปกเกล้า เพื่อดำเนินการทำความสะอาดห้องเรียนทั้งหมด ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563  และขอให้คณาจารย์ทุกท่านเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นการสอนแบบออนไลน์ ขอขอบคุณในการให้ความร่วมมือ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Read More

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลัสดา ยาวิละ” ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการ ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครั้งที่ 173(10-2563) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

Read More

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ  อุ่นปรีชาวณิชย์” ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการ ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครั้งที่ 173(10-2563) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

Read More

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช สืบบุญ” ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการ ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครั้งที่ 173(10-2563) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

Read More

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ไพโรจนวุฒิพงศ์” ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการ ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครั้งที่ 173(10-2563) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

Read More

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย สหัสเตโช” ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการ ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครั้งที่ 173(10-2563) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

Read More

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา” คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พงษ์พันธุ์ พุทธิวิศิษฎ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา” คณะวิทยาการจัดการ ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

Read More

นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาการจัดการ มรพส. ขอแสดงความยินดี กับ “นายชลดรงค์ สังข์อยู่” นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับอุดมศึกษา “ขนาดใหญ่”

Read More

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสาขาวิชาการตลาด

คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการตลาด ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น“ ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามครั้งที่ 169 (6/2563) เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

Read More