ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจาก คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจาก คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Read More

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อรุณี นุสิทธิ์ ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อรุณี นุสิทธิ์ ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Read More

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เพิ่มเติม)

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โดยมีกำหนดการดำเนินการดังนี้ 1. รายงานตัว ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://reg.psru.ac.th 2. ลงทะเบียนเรียน และชำระค่าลงทะเบียนเรียน 3. วันเปิดภาคเรียน   ภาคพิเศษ เริ่มวันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

Read More

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต โดยมีกำหนดการดำเนินการดังนี้ 1. รายงานตัว ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://reg.psru.ac.th 2. ลงทะเบียนเรียน และชำระค่าลงทะเบียนเรียน 3. วันเปิดภาคเรียน   ภาคพิเศษ เริ่มวันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

Read More

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์  ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 161(9/2562) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562

Read More

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”่

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์  ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Read More

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 664/2562

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่664/2562 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ไม่เกิน 180 วัน #ประชาสัมพันธ์ มรภ. พิบูลสงคราม

Read More

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการได้รับการขึ้นทะเบียนและเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQR)

💐 💐 💐หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาบัณฑิตวุฒิการสาขาวิชาการจัดการได้รับหัวเรื่อง: การขึ้นทะเบียนและเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งคุณชาติ (TQR) 💐 💐 💐 💐 🙏 🙏 🙏ขอบคุณคณะคุณผู้บริหารผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยคณะคุณผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอาจารย์ผู้สอนศิษย์เก่าตลอดชีวิตจนปัจจุบัน ็จในครั้งนี้

Read More

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พศ2562  สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้ทราบโดยทั่วกัน คลิกเพื่ออ่านประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มนำส่งเงินฯ

Read More

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ รับมอบโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ  จาก ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้    

Read More