ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูง

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์  ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 161(9/2562) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562

Read More

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”่

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์  ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Read More

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ 664/2562

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามคำสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่664/2562 ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ไม่เกิน 180 วัน #ประชาสัมพันธ์ มรภ. พิบูลสงคราม

Read More

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการได้รับการขึ้นทะเบียนและเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQR)

💐 💐 💐หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาบัณฑิตวุฒิการสาขาวิชาการจัดการได้รับหัวเรื่อง: การขึ้นทะเบียนและเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งคุณชาติ (TQR) 💐 💐 💐 💐 🙏 🙏 🙏ขอบคุณคณะคุณผู้บริหารผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยคณะคุณผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอาจารย์ผู้สอนศิษย์เก่าตลอดชีวิตจนปัจจุบัน ็จในครั้งนี้

Read More

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พศ2562  สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้ทราบโดยทั่วกัน คลิกเพื่ออ่านประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มนำส่งเงินฯ

Read More

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ รับมอบโล่รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับชาติ  จาก ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์ คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้    

Read More

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม

🎉 คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ➡️ ในโครงการการยกย่องเชิดชูผู้มีผลงานดีเด่นด้าน ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ สำนักศิลปวัฒนธรรม มรพส. ส่วนวังจันทน์ ✅โดยมีบุคลากรคณะวิทยาการจัดการที่ได้รับรางวัล ดังนี้ 1.อาจารย์ยรรยงวรกร ทองแย้ม  ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประเภท บุลากรสายวิชาการ สาขา ทัศนศิลป์ 2.นางสาวณัฐกานตค์ ขุนทองนุ่ม ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประเภท บุลากรสายสนับสนุน สาขา หัตถศิลป์ศิลป์ 3.นางสาวณัชชา คำจริง ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ประเภท นักศึกษาของมหาวิทยาลัย สาขา ขนบธรรมเนียมประเพณี  

Read More

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#เมื่อผลผลิตกลายเป็นผลิตภัณฑ์ #BestShot #ชีวิตติดปลีก #เมื่อความมุ่งมั่นเปลี่ยนเป็นความสำเร็จ อีกหนึ่งเวทีของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ที่ได้นำศักยภาพจากการเรียนรู้ในสาขาวิชาไปขยายผลสู่สังคมภายนอก #นี้คือหนึ่งในคุณค่าของสาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ได้ส่งมอบไปยังนักศึกษา ตามปรัชญาที่ว่า #มากกว่าวิชาการคือประสบการณ์ที่ใช้ได้จริง ทางสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก #ขอแสดงความยินดี กับนางสาวสวรรยา ขุ่นทองนุ่ม สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่ผ่านการคัดเลือก ได้เข้าร่วม แคมป์ START D Up CAMP ครั้งที่ 1 SINGHA PARK ที่จังหวัดเชียงราย #ชีวิตติดปลีก #มากกว่าวิชาการคือประสบการณ์ที่ใช้ได้จริง #สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก #มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Read More

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “ปูชนียบุคคลไทย”

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ พฤกษะวัน คณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติวิทยฐานะเป็น “ปูชนียบุคคลไทย” สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562

Read More

ขอแสดงความยินดีกับประธานหลักสูตรคนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับประธานหลักสูตรคนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

Read More