นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์รับรางวัล #เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” Research to Market (R2M : 2020)

นักศึกษานิเทศศาสตร์รวมทีมกับคณะเกษตรฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 ทีม และรางวัลชมเชย จำนวน 2 ทีม เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 นักศึกษานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมประกวดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์” Research to Market (R2M : 2020) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ เป็นการผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์เชิงธุรกิจ โดยอาศัยกลไกและบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และทำหน้าที่คัดเลือกตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเพื่อแข่งขันในระดับภูมิภาค คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Read More

คณะวิทยาการจัดการขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ที่ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ “นำเสนอธุรกิจโดดเด่น สุดยอดเพชรประจำท้องถิ่น”

#นักศึกษานิเทศศาสตร์ มรพส.คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประจำเดือน สิงหาคม 2563 Smart Start Idea by GSB Startup #สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรพส. ขอแสดงความยินดีกับนายอภิชาติ สุขเกษม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ชนะการประกวดคลิปวิดีโอ “นำเสนอธุรกิจโดดเด่น สุดยอดเพชรประจำท้องถิ่น” ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 …

Read More

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในพิธีมุทิตาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในพิธีมุทิตาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 “กาซะลองผลัดใบ” ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Read More

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ (ครั้งที่ 2 ) อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ ” 108 ปัญหาว่าด้วยการตีพิมพ์”

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 08.00 – 16.00 น. ห้องลพบุรี โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก คณะวิทยาการจัดการจัด โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ในหัวข้อ “108 ปัญหาว่าด้วยการตีพิมพ์” วิทยากรโดย ผศ.ดร.กวินธร เสถียร – ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.สุดากาญจน์ ปัทมดิลก – รองคณบดีฝ่ายวิรัชกิจและนิสิตสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร – …

Read More

งานกิจกรรมนักศึกษาประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

อัพเดท ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 (การอัปเดตข้อมูลอยู่เรื่อย ๆ ครับมีการเปลี่ยนแปลง) สำหรับนักศึกษาใหม่ที่รายงานตัวรอบที่ 1 ให้บันทึกกิจกรรมตามปฏิทินที่แจ้งรายละเอียดด้านล่างนี้ กุมภาพันธ์ 2563) รายงานผลการศึกษารอบปีที่ 2 ทางโรงเรียนจัดทำ FRESHMAN’63  (COVID-19) การเตรียมการเพื่อการพัฒนาเด็กใหม่“ กิจกรรมก้าวเข้าสู่ … บัณฑิตพิบูลสงคราม ” (รับน้อง) ออกไปก่อนและจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบภายหลัง  

Read More

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปี 2562 (26 พ.ค.2563)

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 โดยดำเนินการประเมิน 7 สาขาวิชา ได้แก่ – สาขาวิชาการจัดการ​ – สาขาวิชาการตลาด – สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ – สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก – สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ – สาขาวิชาการบัญชี – สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ณ อาคาร MS คณะวิทยาการจัดการ …

Read More

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรหลักสูตรปี 2562 (25 พ.ค. 2563)

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงครามดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2562 โดยดำเนินการประเมิน 2 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาธุรกิจ วิชานิเทศศาสตร์ ณ อาคาร MS คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Read More

Sporty MS New Year Party 2020 “สวัสดีปีหนูลั้ลลา”

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มรพส. จัดงาน Sporty MS New Year Party 2020 “สวัสดีปีหนูลั้ลลา” ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Read More

คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษ ร่วมฟังพระสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ชลอม มาสูตร

ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาราชการแทนอธิบการบดี มรพส. พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาการจัดการ มรพส. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ชลอม มาสูตร (มารดา อาจารย์มณีจันทร์ มาสูตร) ณ วัดหางไหล ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

Read More