โครงการจัดตั้งปริญญาเอกบริหารธุรกิจ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ✅กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (AMOS)

💢โครงการจัดตั้งปริญญาเอกบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ✅กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์สถิติด้วยสมการโครงสร้าง (SEM)” โดยโปรแกรม AMOS สำหรับการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ ⬇️ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ชั้น 1 อาคารพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  ✅โดย ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์  

Read More

โครงการประชุมความร่วมมือระหว่าง ควจ. กับ บริษัท บิ๊กซี

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการจัดการประชุมความร่วมมือระหว่าง ควจ. กับ บริษัท บิ๊กซี ณ ห้องประชุม MS 301 เพื่อปรึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

Read More

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “PSRU GAMES” ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 2 กันยายน 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “PSRU GAMES” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาพระองค์ดำ มรพส.

Read More

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการร่วมต้อนรับองคมนตรี

บุคลากรคณะวิทยาการจัดการร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านซำเตย (ประกอบ-นางนุช อุปถัมภ์) ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก และร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานพร้อมรับฟังการรายงาน สรุปโครงการฯ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

Read More

ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ มรพส.

วันนี้ 29 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ มรพส. ณ ห้อง MS301 คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

Read More

การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5/2562

วันนี้ 28 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.พิณรัตน์ นุชโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5/2562 พร้อมด้วยคณะกรรการร่วมประชุม ณ ห้องประชุม MS301 โดยประชุมในเรื่องโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กศ.ป.ป. รุ่นที่ 23, โครงการทดสอบการประเมินผลสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิตอล, โครงการ Dummy Company ในความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และการจัดทำหลักสูตร Module

Read More

International Seminar on Gastronomy Tourism Thailand 4.0

วันนี้ 26 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เปี่ยมงาม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ International Seminar on Gastronomy Tourism Thailand 4.0 ณ หอประชุมใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ มรพส. โดยได้รับเกียรติจากวิทยาการ 3 ท่าน ได้แก่ Mr.Andy Sweeney, Mr.Daniel Hyung Bark และ …

Read More