คณะวิทยาการจัดการร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาค กศ.ป.ป. รุ่นที่ 23

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาค กศ.ป.ป. รุ่นที่ 23 และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คลิกดูภาพเพิ่มเติม

Read More

ควจ.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์สถิติด้วยสมการโครงสร้าง (SEM)” โดยโปรแกรม AMOS สำหรับการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาราชการแทนอธิการบดี มรพส. เป็นประธานในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์สถิติด้วยสมการโครงสร้าง (SEM)” โดยโปรแกรม AMOS สำหรับการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ จัดโดยโครงการจัดตั้งปริญญาเอกบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มรพส. ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ โดยมี อ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ ผู้ช่วยอธิบการบดี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการใช้โปรแกรม AMOS สำหรับการวิจัย   …

Read More

คณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร ป.เอก มรภ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาราชการแทนอธิการบดี มรพส. พร้อมด้วยคณาจารย์ในโครงการจัดตั้งปริญญาเอกบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มรพส. ต้อนรับ รศ.ดร.บุณฑวรรณ วิงวอน และ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางวิชาการในการตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติในฐาน scopus ณ ห้องประชุม MS308 คณะวิทยาการจัดการ คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

Read More

ควจ.จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 6/2562

วันนี้ 11 กันยายน 2562 อาจารย์ ดร.พิณรัตน์ นุชโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุม MS301 คณะวิทยาการจัดการ โดยประชุมในเรื่องการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์, โครงการ Dummy Company ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง ควจ. กับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด คลิกดูภาพเพิ่มเติม

Read More

คณะวิทยาการจัดการร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “PSRU GAMES” ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน “PSRU GAMES” ประจำปีการศึกษา 2562 คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

Read More

คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ป.ป. รุ่นที่ 23

เมื่อวันนี้ 7 กันยายน 2562 ผศ.ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ในโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.ป.ป. รุ่นที่ 23 ณ หอประชุมใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ มรพส. คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

Read More

ไม้ผลัดใบพิบูลสงคราม 2562 “กลิ่นกาซะลองผองเราชาวพิบูล”

ผู้บริหารและคณาจารย์ร่วมงานไม้ผลัดใบพิบูลสงคราม 2562 “กลิ่นกาซะลองผองเราชาวพิบูล” ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ คลิกดูภาพเพิ่มเติม

Read More

คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการ “บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ สู่เส้นชัยวัยเกษียณ”

คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการ “บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ สู่เส้นชัยวัยเกษียณ” คลิกดูภาพเพิ่มเติม

Read More

กาซะลองผลัดใบ 2562 – พิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562  ผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ “กาซะลองผลัดใบ 2562” คลิกดูภาพเพิ่มเติม

Read More

โครงการจัดตั้งปริญญาเอกบริหารธุรกิจ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ✅กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (AMOS)

💢โครงการจัดตั้งปริญญาเอกบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ✅กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์สถิติด้วยสมการโครงสร้าง (SEM)” โดยโปรแกรม AMOS สำหรับการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ ⬇️ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ชั้น 1 อาคารพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  ✅โดย ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์  

Read More