การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2562

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาเวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อุษณีย์เส็งพานิชคณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม MS301 คณะวิทยาการจัดการโดยมีวาระการประชุมที่หลากหลาย – การก่อตั้งสมาคมสมาคมระดับนานาชาติ – โครงสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด – การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ  

Read More

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนางานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้สู่การเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนตามแนวคิด “วิชาการคู่วิชาชีพ”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนางานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้สู่การเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนตามแนวคิด “วิชาการคู่วิชาชีพ” วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ผศ. ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ สาระสำคัญ คือ การแลกเปลี่ยนแนวคิดในการจัดทำหลักสูตรระหว่างสองหน่วยงาน …

Read More

ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรม “ประชาชนและจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.”

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมอบรม “ประชาชนและจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.” “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ปลุกจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ  ณ อาคารพิบูลวิชญ์ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

Read More

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการร่วมพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ผู้บริหารนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะวิทยาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส.       คลิกเพื่อดูข่าวและภาพต้นฉบับ

Read More

คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรมรับน้องนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 “MS รับน้อง ’62”

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมาฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารมวลชนร่วมกับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 2562 “MS รับน้อง ’62 ที่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด  

Read More

คณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562  ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คลิกเพื่อดูข่าวทั้งหมด  

Read More

คณาจารย์ เเละกลุ่มนักศึกษาคณะวิทยาการจัดกรร่วมกับกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมออกเเนะเเนวการศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาคณาจารย์เเละกลุ่มนักศึกษาจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าและการค้าระหว่างประเทศสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การค้าร่วมกับกองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โรงเรียนจ่านกร้องอ. เมืองฯ จ. พิษณุโลก คลิกเพื่อดูข่าวเพิ่มเติม

Read More

คณะวิทยาการจัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการครั้งที่ 3/2562

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมาคณะวิทยาการจัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการครั้งที่ 3/2562 วันที่ประชุม MS301 อาคารคณะวิทยาการจัดการ   คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

Read More

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฏาคม 2562 ที่ผ่านมาผศ. ดร. อุษณีย์เส็งพานิชคณบดีคณะวิทยาการจัดการผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารและนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ หัว ณ หอประชุมศรีวชิรโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คลิดเพื่อดูภาพข่าวทั้งหมด

Read More

นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและบริการ เข้าร่วมกิจกรรม Travel Tech Service Jam

เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมานักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและบริการเข้าร่วมกิจกรรม Travel Tech Service Jam เพื่อการพัฒนาด้านการออกแบบและพัฒนาชุมชนนครชุม อ. นครไทยระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2562 คลิกเพื่อดูข่าวต้นฉบับ

Read More