คณะกรรมการบริหารคณะ

 


ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประธานกรรมการ

อ.ดร.พิณรัตน์ นุชโพธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ

ผศ.ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
 
อ.ดร.ปิยธิดา เปี่ยมงาม
 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ
 
อ.ดร.อรวรรณ ไพโรจนวุฒิพงศ์
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการ
กรรมการ

อ.นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการตลาด
กรรมการ


อ.พลอยพัชร ก้อนบาง
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
กรรมการ

อ.ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ
กรรมการ

ผศ.ดร.รัตนา สิทธิอ่วม
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการบัญชี
กรรมการ

ผศ.สิขรินทร์ คงสง
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
กรรมการ

อ.พีรภัทร  สงวนศิลป์
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
กรรมการ

อ.ดร.เอกรงค์ ปั้นพงษ์
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชานิเทศศาสตร์
กรรมการ

อ.สุธาสินี อรุณ
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
กรรมการ

นางมาริน จันทรวงค์
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวสุรีย์พร  แก้วหล่อ
ผู้ช่วยเลขานุการ

 นางสาวจิราภรณ์  มีแท่ง
ผู้ช่วยเลขานุการ