คณะกรรมการบริหารคณะ

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประธานกรรมการ

อาจารย์ ดร.พิณรัตน์ นุชโพธิ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัมมะทินนา ศรีสุพรรณ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
 กรรมการ
 

อาจารย์ ดร.ปิยธิดา เปี่ยมงาม
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ 
 

อาจารย์ ดร.อรวรรณ ไพโรจน์วุฒิพงศ์
 ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการ
 กรรมการ

อาจารย์นภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์
 ประธานหลักสูตร
 สาขาวิชาการตลาด
 กรรมการ

อาจารย์พลอยพัชร ก้อนบาง
 ประธานหลักสูตร
 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 กรรมการ

อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ วุฒิเสถียรเสถียร
 ประธานหลักสูตร
 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
 สารสนเทศทางธุรกิจ
 กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สิทธิอ่วม
ประธานหลักสูตร
สาขาวิชาการบัญชี
กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิขรินทร์ คงสง
 ประธานหลักสูตร
 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 กรรมการ

อาจารย์พีรภัทร สงวนศิลป์
ประธานหลักสูตร
 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ
 กรรมการ

อาจารย์ ดร.เอกรงค์ ปั้นพงษ์
 ประธานหลักสูตร
 สาขาวิชานิเทศศาสตร์
 กรรมการ

อาจารย์สุธาสินี อรุณ
 ประธานหลักสูตร
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 กรรมการ

นางมาริน จันทรวงค์
 กรรมการและเลขานุการ

นางสาวสุรีย์พร แก้วหล่อ
 ผู้ช่วยเลขานุการ

 นางสาวจิราภรณ์ มีแท่ง
 ผู้ช่วยเลขานุการ