ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ. 2564 (ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย)

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากกองทุนพัฒนาการวิจัยและบริหารจัดการงานวิจัย
ประจำปีงบปนะมาณ พ.ศ. 2564 (ประเภททุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัย)

1. ดร.เอกรงค์ ปั้นพงษ์
ประธานสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ได้รับทุน “ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่”

2. ผศ.ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ได้รับทุน “ประเภททุนนักวิจัยรุ่นใหม่”

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *