Sporty MS New Year Party 2020 “สวัสดีปีหนูลั้ลลา”

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะวิทยาการจัดการ มรพส. จัดงาน Sporty MS New Year Party 2020 “สวัสดีปีหนูลั้ลลา” ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *