ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

โดยมีกำหนดการดำเนินการดังนี้
1. รายงานตัว ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://reg.psru.ac.th
2. ลงทะเบียนเรียน และชำระค่าลงทะเบียนเรียน
3. วันเปิดภาคเรียน   ภาคพิเศษ เริ่มวันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *