ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูง


คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์  ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 161(9/2562) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *