โครงการจัดตั้งปริญญาเอกบริหารธุรกิจ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ✅กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (AMOS)

💢โครงการจัดตั้งปริญญาเอกบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
✅กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์สถิติด้วยสมการโครงสร้าง (SEM)” โดยโปรแกรม AMOS สำหรับการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ ⬇️ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ชั้น 1 อาคารพระปกเกล้า คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  ✅โดย ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์

 

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *