คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”่

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วุฒธะพันธ์  ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *