โครงการ HRM Junior Get Ready

วันนี้ 28 สิงหาคม 2562 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการ HRM Junior Get Ready ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า คณะวิทยาการจัดการ

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *