ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ มรพส.

วันนี้ 29 สิงหาคม 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาการจัดการ มรพส. ณ ห้อง MS301 คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *