การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5/2562

วันนี้ 28 สิงหาคม 2562 อาจารย์ ดร.พิณรัตน์ นุชโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 5/2562 พร้อมด้วยคณะกรรการร่วมประชุม ณ ห้องประชุม MS301 โดยประชุมในเรื่องโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กศ.ป.ป. รุ่นที่ 23, โครงการทดสอบการประเมินผลสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิตอล, โครงการ Dummy Company ในความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาการจัดการกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ และการจัดทำหลักสูตร Module

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *