➡️ ขอเชิญคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ 🎉 “บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ สู่เส้นชัยวัยเกษียณ”

➡️ ขอเชิญคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ ร่วมงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ 🎉 “บนเส้นทางแห่งความภาคภูมิใจ สู่เส้นชัยวัยเกษียณ”
.
📆 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
 ณ ห้องอยุธยา โรงแรมท็อปแลนด์ พิษณุโลก
*ลงชื่อร่วมงานได้ที่สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ

❗️ ขอเชิญทุกท่านร่วมแต่งกายธีมลูกทุ่ง 🎙🎙🎉🎉

 — ที่ โรมแรม ท็อปแลนด์ ชั้น5 ห้องอยุธยา

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *