ประชาสัมพันธ์เรื่องบริการเบิกประกันอุบัติเหตุกลุ่มของมหาวิทยาลัยฯ

บริการเบิกประกันอุบัติเหตุกลุ่มของมหาวิทยาลัย
กรณีที่ 1 นักศึกษาเข้ารับการรักษาพยาบาลที่ โรงพยาบาลพิษณุเวช โดยไม่ต้องจ่ายเงิน
กรณีที่ 2 นักศึกษาเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลใดๆ ก็ได้ แต่ต้องสำรองจ่ายก่อน
(หากประสบอุบัติเหตุจากการจราจร นักศึกษาจะต้องใช้สิทธิ์ พรบ.ยานพาหนะ เป็นอันดับแรก)

**บริการนี้เฉพาะกรณีอุบัติเหตุเท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมประกันสุขภาพ**

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *