การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2562

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาเวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อุษณีย์เส็งพานิชคณบดีคณะวิทยาการจัดการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม MS301 คณะวิทยาการจัดการโดยมีวาระการประชุมที่หลากหลาย

– การก่อตั้งสมาคมสมาคมระดับนานาชาติ
– โครงสร้างความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง บริษัท บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด
– การเสนอชื่อบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ

 

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *