ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนางานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้สู่การเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนตามแนวคิด “วิชาการคู่วิชาชีพ”

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนางานวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ และบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้สู่การเรียนการสอนและการพัฒนาชุมชนตามแนวคิด “วิชาการคู่วิชาชีพ”

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ผศ. ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และ ว่าที่ร้อยโท ดร.นิคม เหลี่ยมจุ้ย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาการจัดการ สาระสำคัญ คือ การแลกเปลี่ยนแนวคิดในการจัดทำหลักสูตรระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อรองรับหลักสูตรปริญญาตรีเทียบโอน (2 ปี) ดังนั้นการจัดทำหลักสูตรของทางคณะฯ จึงควรมีความสอดคล้อง เชื่อมโยง และเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในระดับที่สูงขึ้น เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อเข้าสู่การแข่งขันในตลาดแรงงานที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยมีเป้าหมายและแนวทางการดำเนินการ ได้แก่ การส่งเสริมความร่วมมือด้านหลักสูตร การพัฒนาบุคลากรด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน ใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกัน การทำวิจัยร่วมกันเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ การให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน การจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ ตลอดจนกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ

การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยทำให้นักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก ก้าวไปสู่การเป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ สามารถเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้ต่อไปแล้ว เยาวชนยังสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

คลิกเพื่ออ่านข่าวต้นฉบับ

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *