หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการได้รับการขึ้นทะเบียนและเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQR)

💐 💐 💐หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาบัณฑิตวุฒิการสาขาวิชาการจัดการได้รับหัวเรื่อง: การขึ้นทะเบียนและเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งคุณชาติ (TQR) 💐 💐 💐 💐 🙏 🙏 🙏ขอบคุณคณะคุณผู้บริหารผู้แต่ง: มหาวิทยาลัยคณะคุณผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการอาจารย์ผู้สอนศิษย์เก่าตลอดชีวิตจนปัจจุบัน ็จในครั้งนี้

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *