ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง หลักเกณฑ์การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน พศ2562  สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ และบุคลากร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้ทราบโดยทั่วกัน

คลิกเพื่ออ่านประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การไปปฏิบัติงานบริการวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มนำส่งเงินฯ

แชร์สู่สังคมออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *